3. Opstellen van een nieuw basis-rioleringsplan. In verband met ons in bijlage nr. 178 opgenomen voorstel wordt een krediet van 360.000,-- geraamd voor het opstellen van een nieuw basis- rioleringsplan. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 68.400,-- gespecificeerd als volgt: afschrijving: 10% van 360.000,-- 36.000,-- rente 9% van 360.000,-- 32.400,-- f_=68.4Q0i-- Voor dekking is tot een bedrag van 47.500,-- ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) terzake geraamde krediet. De resterende kapitaallasten van 20.900,-- 68.400,-- minus 47.500,kunnen worden gedekt door de raming op de post "Reser vering correctie wegens taxatiefouten" (volgnt. 642) met hetzelfde bedrag te verlagen. 4. Realiseren van een documentatiecentrum ten behoeve van de Sint Franciscus- school (bijzondere school voor gewoon lager onderwijs). Bij besluit van 16 oktober 1978, nr. 14.725 (bijlage nr. 369) is aan het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden medewerking verleend voor het door middel van een verbouwing realiseren van een documen tatiecentrum in de Sint Franciscusschool Wij stellen U voor terzake een krediet van 12.840,beschikbaar te stellen. De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 1.670,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4% van 12.840,-- 515,— rente 9% van 12.840,-- 1.155,— 1.670,— Voor dekking van de kapitaallasten van 1.670,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640) geraamde krediet voor kapitaallasten van onderwijsinvesteringen. 5Positie conciërge Arendstuinschool (openbare school voor buitengewoon lager onderwijs Aan de Arendstuinschool is een conciërge in volledige dienst verbonden. Op grond van het leerlingenaantal van de Arendstuinschool wordt voor dez functionaris slechts voor 30 uren per week een uitkering ontvangen in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uit kering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). Aangezien voor 1980 rekening is gehouden met een uitkering gelijk aai de kosten voor een volledige betrekking, dient de raming van de post "Uitkering uit het gemeentefonds terzake van het lager onderwijs" (volgnr, 33' met een bedrag van 16.500,te worden verlaagd. De verlaging van deze inkomsten kan worden gedekt door de raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met 16.500,-- te verlagen. Verplaatsen van een telefoontoestel in het gebouw Speelmanstraat 13 en het maken van een aansluitpunt voor de "dentalcar" in het gebouw Tweebaksmarkt 44 ten behoeve van de openbare school voor v.b.o. aan moeilijk lerende kinderen. Wij stellen U voor kredieten van 300,-- en 1.500,-- beschikbaar te stellen voor respectievelijk het verplaatsen van een telefoontoestel in het gebouw Speelmanstraat 13 en het maken van een aansluitpunt voor de "dentalcar" in het gebouw. Tweebaksmarkt 44 ten behoeve van de openbare school voor voortgezet buitengewoon onderwijs aan moeilijk lerende kinderen. De totale kosten van 1.800,-- kunnen worden gedekt in het kader van de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten (uitkering uit het gemeentefonds voor het buitengewoon lager onderwijs). De inspecteur van het buitengewoon onderwijs kan zich met deze uitgaven verenigen. 7. Inrichten kamers voor de adjunct-directeur en de schooldecaan van de Perkschool (openbare school voor mavoH Wij stellen U voor een krediet van 6.330,-- beschikbaar te stellen voor het inrichten van de kamers voor de adjunct-directeur en de school decaan van de Perkschool. De kosten van 6.330,-- kunnen worden gedekt uit terzake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (b-percentage inrich tingskosten) 8. Plaatsen afkerinqspalen rondom het schoolplein van het AVO-complex. Wij stellen U voor een krediet van 6.700,-- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van afkeringspalen rondom het schoolplein van het AVO-complex. Tot een bedrag van 1.675,-- komen de kosten van 6.700,-- ten laste van de Wopke Eekhoffschool (openbare school voor mavo), terwijl het resterende bedrag van 5.025-,-- 6.700,minus 1.675,--) ten laste komt van het atheneum-havo. De kosten van 6.700,kunnen worden gedekt uit ter zake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen (b-percentage stichtings- kosten) 9. Aansluiten van het AVO-complex op het kabeltelevisienet. Wij stellen U voor een krediet van 1.800,-- beschikbaar te stellen voor het aansluiten van het AVO-complex op het kabeltelevisienet. Tot een bedrag van 450,-- komen de kosten van 1.800,-- ten laste van de Wopke Eekhoffschool (openbare school voor mavo), terwijl het res terende bedrag van 1.350,1.800,-- minus 450,--) ten laste komt van het atheneum-havo. De kosten van 1.800,-- kunnen worden gedekt uit ter zake van het rijk voor dergelijke uitgaven ontvangen uitkeringen, (b-percentage stichtingskosten) 10. Verdeling stelpost voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijsinveste ringen (6e verdeling). Wij stellen U voor van het beschikbare krediet voor kleine, ineens af te schrijven onderwijsinvesteringeneen bedrag van 8.185,-- te be steden voor: openbaar kleuteronderwijs 3.335, bijzonder kleuteronderwijs 1.130,-- openbaar gewoon lager onderwijs 2.220,-- bijzonder gewoon lager onderwijs 1.500,-- 8.185,- It - 5 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 310