- 6 - Voor een specificatie van de hiervoor vermelde bedragen verwijzen wij U naar de ter inzage gelegde stukken. Na deze verdeling is voor kleine, ineens af te schrijven, onderwijs- investeringen nog een bedrag van 165.095,-- beschikbaar. 11Stimuleringssubsidie voor het maken van een restauratieplan voor de Waalse Kerk In het gedeelte Grote Kerkstraat tussen Beijerstraat en Oacobijnerkerkhof worden thans vele stadsvernieuwingsactiviteiten uitgevoerd. De stadsvernieuwin betreft uitsluitend de restauratie/rehabilitatie van woonhuis-monumenten. In het gebied staat de uit het begin van de 16e eeuw daterende Waalse Kerk. Deze kerk is dringend aan een grondige restauratiebeurt toe. Wij hebben de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente bereid gevonden een restauratieplan te laten maken onder de voorwaarde, dat de gemeente financiële medewerking verleent aan de ontwikkeling van het plan. Met het maken van het restauratieplan is belast de architect R. Kijlstra uit Beetsterzwaag. De keuze van deze architect heeft de instemming van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De kosten voor het maken van het plan worden geraamd op 10.000,-- De Hervormde Gemeente is bereid voor het plan 5.000,uit te trekken. Wij stellen U voor een krediet van 5.000,beschikbaar te stellen voor het verlenen van een stimuleringssubsidie aan de kerkvoogdij van de Her vormde Gemeente voor het laten maken van het restauratieplan voor de Waalse Kerk. De kosten van 5.000,-- kunnen worden gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van het stimuleringsfonds monumenten. De Commissie Monumentenzorg kan zich met ons voorstel verenigen. 12. Uitbreiding clubhuis van de C.S.V. "De Leeuwarder Zwaluwen". In verband met ons in bijlage nr. 171 opgenomen voorstel wordt een krediet van 32.000,-- geraamd voor het verlenen van een bijdrage a fonds perdu aan de C.S.V. "De Leeuwarder Zwaluwen" voor een uitbreiding van het clubhuis. De uit deze bijdrage a fonds perdu voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op 4.160,gespecificeerd als volgt: afschrijving: 4% van 32.000,-- 1.280, rente 9% van 32.000,2.880, 4.160,-- Voor de dekking van de kapitaallasten van 4.160,-- is ruimte aanwezig binnen het op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64( geraamde krediet voor kapitaallasten van bijdragen a fonds perdu aan clubhu - zen. 13. Vorming egalisatiefonds groot onderhoud Harmonie. In verband met een in de raadsvergadering van 18 december 1979 aangenoi en motie dient een bedrag van 187.500,-- te worden geraamd voor de vorming van een egalisatiefonds groot onderhoud Harmonie. Tot dit bedrag zijn voor dit doel middelen gereserveerd op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 640). Thans dient de storting van het bedrag van 187.500,-- in het te vormen fonds ten laste van de terzake op volgnr. 640 geraamde middelen te worden geraamd op de functionele post "Kultureel Centrum" (volgnr. 518). 14. Subsidiëring Gehandicaptenbond Friesland afdeling Leeuwarden. Evenals vorig jaar heeft de gehandicaptenbond Friesland, afdeling Leeuwarden zich tot ons gewend met het verzoek een subsidie te verstrekken. Men verzoekt om een bijdrage van 1.000,in het geraamde nadelige saldo voor het jaar 1980. Deze vrijwilligersorganisatie heeft zich tot taak gesteld de belangen te behartigen van lichamelijk gehandicapten in Leeuwarden in de leeftijds categorie van 18 tot 65 jaar. De bond tracht deze doelstelling te realiseren door ten behoeve van de doelgroep voorzieningen bereikbaar te maken en waar nodig in het leven te roepen. Tevens geeft de bond voorlichting over be staande voorzieningen voor gehandicapten en staat hij de leden bij in het verkrijgen van uitkeringen en andere faciliteiten. Vergeleken met de begroting voor 1979 in het tekort gedaald als gevolg van een forse stijging van de door de bond opgelegde contributie en door het gestegen ledental. Wij kunnen ons met de ingediende begroting verenigen. Aangezien de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening zich vorig jaar positief heeft uitgesproken over subsidiëring van de Gehan dicaptenbond heeft het presidium van deze raad het niet nodig geacht het onderhavige subsidieverzoek opnieuw in de RMD aan de orde te stellen. Wij stellen U voor de afdeling Leeuwarden van de Gehandicaptenbond Friesland een éénmalig bijdrage te verlenen gelijk aan het werkelijk nadelig saldo tot een maximum van 1.000, De kosten van 1.000,kunnen worden gedekt door de op de post "Algemeen maatschappelijk werk" (volgnr. 570) geraamde stelpost voor "vrijwilligerswerk maatschappelijke dienstverlening" met hetzelfcfe bedrag te verlagen. De Commissie voor Welzijnsaangelegenheden kan zich met ons voorstel verenigen. 5. Onderzoek naar de gewenste omvang van het taxibestand. In verband met ons in bijlage nr. 175 opgenomen voorstel wordt een krediet van 30.000,-- geraamd voor het instellen van een onderzoek naar de gewenste omvang van het taxibestand. De kosten van 30.000,-- kunnen worden gedekt door de raming op de post voor onvoorziene uitgaven (volgnr. 652) met hetzelfde bedrag te verlagen. ecapitulatie. De raming van de post voor onvoorziene uitgaven (volgnummer 652) dient e worden verlaagd met een bedrag van 46.500,gespecificeerd als volgt: ositie conciërge Arendstuinschool 16.500, nderzoek naar de gewenste omvang van het axibestand 30.000, 46.500,-- Na deze verlaging is op volgnr. 652 nog een bedrag van 5.420, eschikbaar Wij stellen U voor de gemeentebegroting en de begrotingen van het Woning- edrijf, de Dienst voor Reiniging en Brandweer en de Dienst Stadsontwikkeling oor het dienstjaar 1980 te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ntwerp-besluiten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 311