Instellen van beroep in cassatie in het geding tussen de gemeente Leeuwarden en de Ennia Levensverzekering N.V. Bijlage no. 186. Leeuwarden, 10 april 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 16 mei 1977 besloot U cm verweer te voeren in een door de Ennia evensverzekering N.V. tegen de gemeente aangespannen rechtsgeding, e gemeente werd door Ennia voor de rechter gedaagd omdat Ennia meende en bepaald bedrag te kunnen vorderen van de gemeente uit hoofde van en door de gemeente verleende garantstelling voor de rente en aflos ing van een hypothecaire geldlening. Het besluit en de bijbehorende •aadsbrief waarin uitvoerig wordt ingegaan op het geschil, zijn voor IJ er inzage gelegd. Op 6 april 1978 werd de gemeente door de Arrondissementsrechtbank van eeuwarden in het gelijk gesteld. Ennia tekende hoger beroep aan bij het erechtshof van Leeuwarden. Bij arrest van 16 januari 1980 heeft het Hof et vonnis van de rechtbank vernietigd met veroordeling van de gemeente m aan Ennia het gevorderde bedrag van 5-391,60 te betalen vermeerderd et de wettelijke rente en de proceskosten in beide instanties. In een brief van 8 maart 1980, op 10 april door ons ontvangen, ver- oekt de Staatssecretaris van "Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, et wie tot nu toe in deze procedure nauw overleg is gevoerd, om tegen et arrest van het Hof beroep in cassatie aan te tekenen bij de Hoge aad. Hij is bereid ook de kosten van dit beroep te dragen. Wij menen at aan dit verzoek moet worden voldaan omdat het van belang is om in eze principiële kwestie een uitspraak te krijgen van ons hoogste rechts- ollege. Omdat de termijn voor het indienen van het cassatieberoep af- oopt op 16 april a«s. hebben wij de advocaat die tot nu toe voor de gemeente is opgetreden verzocht het nodige te ondernemen om de termijn veilig te stellen. Krachtens artikel 177 van de Gemeentewet dient het formele besluit ot het instellen van beroep in cassatie door U te worden genomen. Met het oog daarop stellen wij IJ voor te besluiten overeenkomstig bij- evoegd concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 312