Nr. 6255. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage nr. 188); BESLUIT: te verkopen aan Bouwbedrijf T. Oell erna en Zn. B.V., gevestigd te Leeuwarden de op de bij dit besluit behorende tekening roodomlijnd aangegeven, in het ontwerp-uitwerkingsplan "Camminghaburen-deelgebied II" gelegen grondstrook ter breedte van plm. 3 meter en ter grootte van plm. 102 m2, voor een pri s van in totaal 1,(exclusief B.T.W.) en verder onder de bedingen, welke zijn opgenomen in de op 31 januari 1980 voor de te Leeuwarden gevestigde notaris H.3. Wierda verleden overdrachtsakte, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 31 januari 1980, in deel 4-780, nummer 65, met dien verstande da a. de opmetingskosten 215,-- bedragen, exclusief B.T.W. (zie beding 7); b. beding 10 storten waarborgsom) niet van toepassing is. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Vrijstelling Winkelsluitingswet 1976. Bijlage no. 189. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de gemeenteraad. De Winkeliersvereniging "Vossenparkwijk" i.o. verzoekt bij brief van 9 april 1980 vrijstelling van de in artikel 2, eerste lid, sub b, en arti kel 7 van de Winkelsluitingswet 1976 vervatte verboden voor het houden van een braderie op 28 en 29 mei 1980. Voor donderdag 29 mei 1980 hoeft geen vrijstelling te worden verleend, daar het een koopavond betreft. Op grond van artikel 9 van de Winkelsluitingswet 1976 kan de Gemeente raad voor elk deel van de gemeente voor ten hoogste tien door hem aan te wijzen werkdagen per kalenderjaar vrijstelling verlenen van de in artikel 2, eerste lid, sub b, 7 en 8 van deze wet vervatte verboden. Wij stellen U voor voor het gebied omgeven door Harlingerstraatweg, Heliconweg, Tesselschadestraat en Westersingel vrijstelling te verlenen van de in artikel 2, eerste lid, sub b, en artikel 7 van de Winkelsluitingswet 1976 vervatte verboden voor woensdag 28 mei 1980 van 18.00 uur, respectieve lijk 19.00 uur tot 21.00 uur. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.CJ.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 316