K.A.Z. nr. 6254. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 189) gelet op artikel 9, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976; BESLUIT: voor het gebied omgeven door Harlingerstraatweg, Westersingel, Tesselscha de- straat en Heliconweg vrijstelling te verlenen van: a. het verbod vervat in artikel 2, eerste lid, sub b, van de Winkelsluitings wet 1976 voor woensdag 28 mei 1980 van 18..00 uur tot 21.00 uur; b. het verbod vervat in artikel 7, eerste lid, sub e, van de Winkelsluitings. wet 1976 voor woensdag 28 mei 1980 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Va tstellen vergoedingen vakonderwijs over 1977, 1978 en 1979 aan de besturen va de bijzondere scholen voor buitengewoon onderwijs. Bi'lage no. 190. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. De vier besturen van de in onze gemeente gevestigde bijzondere scholen voor buitengewoon onderwijs aan moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, schipperskinderen en ziekelijke kinderen hebben elk een verzoek ingediend om vergoeding van de kosten van vakleerkrachten, bedoeld in artikel 193 van het Besluit buitengewoon oi ierwijs 1967 over de jaren 1977, 1978 en 1979 onder overlegging van de be- s leiden tot staving van de gedane uitgaven. De door de Gemeenteraad vast te stellen vergoeding wordt bepaald met inachtneming van het getal wekelijkse lesuren gedurende hetwelk vakonderwijs wi rdt gegeven aan de openbare scholen c.q. afdelingen van deze scholen en op b sis van de rijkssalarisregeling voor vakleerkrachten, met inbegrip van de n at-verhaalbare pensioenbijdragen en de uit de sociale wetgeving voortvloeiende u tgaven. Voor de Buitenschool (ziekelijke kinderen) en de Eben Ha√ęzerschool chipperskinderen) zijn geen vergelijkbare openbare scholen aanwezig. I dat geval worden de werkelijke kosten vergoed, tenzij de raad van oordeel i dat deze kosten zonder noodzaak zijn gemaakt ofwel hoger zijn dan nood- z Kelijk is. Wij achten de gemaakte kosten aanvaardbaar. Uit het bijgevoegde ontwerp-besluit blijkt op welke bedragen de school- b sturen recht hebben, terwijl eveneens zijn opgenomen de bedragen van de over 1 77, 1978 en 1979 toegekende voorschotten en die, welke in verband met die v orschotten alsnog met de schoolbesturen moeten worden verrekend. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten o ereenkomstig het bijgevoegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma Burgemeester. W.3.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 317