DE DAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen de desbetreffende verzoekschriften van de vier hierna te noemen schoolbesturen; gezien zijn besluiten van 21 februari 1977, no. 1863, 9 februari 1978, no. 1978 en 20 februari 1979, no. 2066; gelet op het advies van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 190); mede gelet op het bepaalde in artikel 193 vari het Besluit buitengewoon onderwijs 1967 BESLUIT: I. de vergoeding als bedoeld in artikel 193, derde en vijfde lid van het Besluit buiten gewoon onderwijs 1967 (de z.g.n. personele kosten van het vakonderwijs) over de jaren 1977, 1978 en 1979 vast te stellen als is aangegeven in kolom 4 van onderstaande staat; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen de in de kolommen 6 en 7 van onderstaande staat vermelde bedragen te verrekenen met de daar vermelde schoolbesturen. Vereniging of School Daar Vergoeding Voorschot Nog uit te Terug te Stichting betalen storten 1 2 3 4 5 6 7 Vereniging tot Stichting en Da Costaschool instandhouding van één of meer (M.L.K. Christelijke scholen - kernafdeling 1977 48.981,05 45.400,— 3.581,05 voor b.l.o. te Leeuwarden 1978 50.370,64 51.750,— 1.379,36 1979 24.537,93 12.280,— 12.257,93 - afdeling v.b.o. 1977 37.702,19 21.300,— 16.402,19 1978 52.241,85 42.000,— 10.241,85 1979 59.644,97 34.990,— 24.654,97 De Schutse 1977 14.984,84 25.000,— 10.015,06 (Z.M.L.K.) 1978 22.966,51 22.000,— 966,51 1979 5.236,87 19.200,— 13.963,13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 318