Vv No. 1792a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 1980 (bijlage no. 62); BESLUIT: te verkopen aan J. Bosma en Zn. B.V., gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aan gegeven, in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrie terrein ter grootte van plm. 6.000 m2, voor een prijs van 234-000, (exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 12a en 12b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden vol daan) en voorts onder de volgende bedingen: 1de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de landmeet kundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwar den; de genoemde, door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de bepaling van de gestelde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verho ging of verlaging van de genoemde koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en. huur en verder in de toestand,waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz.j daartoe vanouds en met recht behorende; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, op of omstreeks de datum waarop de grond in bouw rijpe toestand kan worden geleverd; 4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekochte terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhandels bedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten gebouwen voor detailhandelsactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goederen; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverko pers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden; 5. koopster is verplicht er voor te zorgen, dat op de gekochte grond wordt gebouwd; deze bouw moet binnen drie jaren na de datum van de eigendoms overdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen deze termijn verlengen; 6. bij niet-nakoming van het gestelde onder 5> zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de koopster nadat de gemeente haar bij deurwaardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het gekochte aan de gemeente Leeuwar den en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving en voor de oorspronkelijke prijs; de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldig de B.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 31