No. 6359 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 191); BESLUIT: I. met K. van Wieren, wonende te Leeuwarden, Nieuwe Schrans 6, een overeen komst van grondruil aan te gaan, waarbij: a. de gemeente Leeuwarden van K. van Wieren in eigendom overneemt een per ceeltje grond gelegen ten noorden van en grenzende aan de straat genaamd "Dorp", uitmakende een kennelijk op het terrein aangegeven gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie B, nummer 5074-, geheel groot 77 ca, welk perceelsgedeelte op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning is aangegeven; b. de gemeente Leeuwarden aan K. van Wieren in eigendom overdraagt een per ceeltje grond, gelegen ten noorden van en grenzende aan de straat ge naamd "Dorp", uitmakende een kennelijk op het terrein aangegeven gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5225, geheel groot 24-8 ca, welk perceelsgedeelte op de bedoelde tekening met een blauwe omlijning is aangegeven; welke ruilovereenkomst wordt aangegaan zonder dat door partijen over en weer enigerlei toegift zal zijn verschuldigd en voorts onder de volgende bedingen: 1. het over en weer te ruilen onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aangemerkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de notariële akte van ruiling; 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van de over en weer te ruilen perceelsgedeelten worden geheven, voor rekening van de nieuwe verkrijgers; ^f. partijen zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgelijk Wetboek; 6. de begrenzing van de te ruilen perceelsgedeelten zal ter plaatse nader worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stads ontwikkeling der gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van de te ruilen perceelsgedeelten zal voor geen der partijen aanleiding kunnen zijn tot het alsnog vorderen van enigerlei toegift; 7. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zal: a. op de noordelijke eigendomsgrens van het aan haar in eigendom over te dragen gedeelte van het perceel kadasternummer 507A-, tegen het bij K. van Wieren in eigendom verblijvende gedeelte van gemeld perceel, een erfafscheiding worden opgericht, bestaande uit ge- creosoteerde houten palen van 1.20 m lengte en staande op een af stand van 0.50 m hart op hart, met daartussen gespannen 2 gladde draden, komende de bedoelde erfafscheiding in eigendom en onderhoud bij de gemeente Leeuwarden;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 320