b. op de westelijke en zuidelijke eigendomsgrens van het voormel de aan haar in eigendom over te dragen gedeelte van perceel ka dasternummer 507A-tegen het bij K. van Wieren in eigendom ver blijvende gedeelte van gemeld perceel, een grensaanduiding worden aangebracht, bestaande uit trottoirbanden, komende deze grensaanduiding in eigendom en onderhoud bij de gemeente Leeu warden; c. op de oostelijke eigendomsgrens van het bij haar in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel kadasternummer 5225, tegen het aan K. van Wieren in eigendom over te dragen gedeelte van gemeld perceel, een grensaanduiding worden aangebracht, bestaan de uit trottoirbanden, komende deze grensaanduiding in eigendom en onderhoud bij de gemeente Leeuwarden; 8. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zal op het aan K. van Wieren in eigendom over te dragen gedeelte van gemeld perceel kadas ternummer 5225 en op het bij hem in eigendom verblijvende gedeelte van gemeld perceel kadasternummer 5074 voorzover dit is gelegen tussen de te ruilen .perceelsgedeelten, een klinkerverharding wnrden aangebracht, .komende deze verharding overigens in eigendom en onder houd bij K. van Wieren; 9. alle kosten van overdracht en levering, alsmede de kosten van everil van een afschrift van de ruilakte ten behoeve van het gemeente--archil en die van het verrichten van de landmeetkundige werkzaamheden als bedoeld onder 6, komen geheel voor rekening van de gemeente LeeuwardH Het onder Ia. bedoelde perceelsgedeelte onder te brengen in het Grond bedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitt r. Secretar s. No. 6359 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 191); BESLUIT: met de coöperatieve vereniging: "Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling (C.F.T.) G.A.", gevestigd te Leeuwarden en K. van Wieren, wonende te Leeuwarden, Nieuwe Schrans 6, een overeenkomst aan te gaan, waarbij ten aanzien van de erfdienst baarheid van weg, waarmede ingevolge akte verleden op 12 oktober 1954 voor notaris 3. Krol ter standplaats Leeuwarden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 13 oktober daarna, in deel 2522, nummer 118, en akte verleden op 28 april 1967 voor notaris A. Brouwer ter standplaats Leeuwarden, overge schreven ten voormelden hypotheekkantore op diezelfde dag, in deel 3147, nummer 95, het bij de Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling voornoemdin eigendom zijnde perceel kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5311, als heersend erf, is bevoorrecht ten laste van de bij K. van Wieren voornoemd in eigendom zijnde percelen, kadastraal bekend gemeente en sectie als voren, nummers 5193 en 5074, als lijdende erven, om via deze laatstgemelde percelen te komen van- en te gaan naar de openbare weg, wordt bepaald, dat: a. de Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling voornoemd, afstand doet van voormelde erfdienstbaarheid van weg, voorzover deze rust op dat gedeelte van gemeld perceel kadasternummer 5074, dat ingevolge een tussen de gemeente Leeuwarden en K. van Wieren gesloten overeenkomst van ruiling in eigendom zal worden over gedragen aan de gemeente Leeuwarden en op het direct ten noorden van dit per ceelsgedeelte liggende, bij K. van Wieren in eigendom verblijvende gedeelte van dit perceel; b. het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 5192, dat in eigendom toebehoort aan K. van Wieren voornoemd, en dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 5225, dat ingevolge voormelde ruilovereenkomst door de gemeente Leeuwarden in eigendom zal worden overgedragen aan K. van Wieren voornoemd, als lij dende erven worden bezwaard met eenzelfde erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van gemeld bij de Coöperatieve Friese Tuinbouwveiling in eigendom zijnd perceel kadasternummer 5311, als heersend erf; c. ingevolge voormelde afstanddoening en bezwaring de erfdienstbaarheid van weg in het vervolg op de navolgende wijze dient te worden uitgeoefend: vanaf het gemelde heersende erf over het perceel kadasternummer 5193 op de thans bestaande wijze, vervolgens in westelijke richting afbuigend over een voor de uitoefening der erfdienstbaarheid voldoende zijnd gedeelte van het perceel kadasternummer 5192, voorzover dit verhard is en ligt vóór de op dit perceel staande werkplaats, en tenslotte over het aan K. van Wieren in eigendom over te dragen gedeelte van het perceel kadasternummer 5225 en het ten oosten van dit perceelsgedeelte liggende, bij hem in eigendom ver blijvende gedeelte van het perceel kadasternummer 5074, van en naar de openbare weg genaamd "Dorp", en zulks verder onder de navolgende bedingen: 1. op gemelde erfdienstbaarheid zijn en blijven van toepassing alle voor waarden en bepalingen die terzake zijn opgenomen in de gemelde akten van vestiging en voorzover zulks mogelijk is, zijn deze voorwaarden en bepalingen eveneens van toepassing op de nieuwe vestiging van eenzelfde erfdienstbaarheid als hiervoor onder b vermeld;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 321