2. terzake van deze overeenkomst zal door partijen over en weer geen enkele vergoeding, hoe ook genaamd, verschuldigd zijn; 3. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding der overeenkomst, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek, of welke andere wetsbepaling dan ook; 4. de kosten van de terzake op te maken notariële akte en alle ver der daarop vallende kosten, komen geheel voor rekening van de gemeente Leeuwarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderin van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van een aan de Zwette gelegen perceel weiland. Bijlage no. 192. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven perceel weiland ter grootte van 1.33.90 ha overeen stemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De verwerving van dit perceel is noodzakelijk in verband met de toekomstige aanleg van de zuidtangent. De aankoop dient te geschieden in het genot van pacht. De betreffende pach ter heeft afstand gedaan van zijn voorkeursrecht, als bedoeld in artikel 56b van de Pachtwet. De daartoe strekkende verklaring is mede ter inzage gelegd. De te betalen koopsom ad 50.667,50 (berekend naar 3,25 per ca) is ge taxeerd door de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Wij achten deze prijs, alsmede de (gebruikelijke) bedingen waaronder de aankoop overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal bij de ter inzage gelegde stukken worden gevoegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. 'L.~~

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 322