DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; No. 6361 a. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 193); BESLUIT tot het verkopen aan de in onderstaande staat vermelde erfpachters Tan de in die staat omschreven, eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond voor de daarachter vermelde prijs en voorts onder de volgende be dingen 1. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoor- gangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in af wijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wet boek; 2. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief, komen voor rekening van de koper; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 4. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan ge heven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 5. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 324