20 - 2 - Nr. Naam van de Adres van de koper koper Kad. omschr. van het perceel OppervlPI. bekendh. Prijs van het van het de grond perceel perceel 1mevr. A. van Gorkum 2. P. Greben 3. S. Grijpstra 4Bde Haan 5. B.S. Houkes 6. W.A. v.d. Kolk 7. Inleggerij Nieuwland B.V. 8. C. Soebedar 9. B. Terpstra Pasteurweg 77 Swammerdam straat 31 Bachstraat 29 R. de Graaf- straat 4 A. Brouwer- straat 21 Specht straat Bleeklaan 31 - 33 Camperstraat 21 Veulenstraat 16 Lwd F 5784 Lwd F 5804 Lwd D 6002 Lwd G 14013 Hzm A 1921 Lwd E 3742 Lwd F 4141 4054 Lwd F 6506 Lwd F 6602 131 m2 Pasteurweg 10.490 77 149 m2 Swammerdam- 1 2.784, straat 31 106 m2 Bachstraat 7 982, 29 169 m2 R. de Graaf- 8.400, straat 4 102 m2 A. Brouwer- 5.251, straat 21 193 ni2 Spechtstraat 1 3248, 20 230 - Bleeklaan 31 f 40.360, 274 m2 - 33 78 m2 Camperstraat 4.462, 21 100 m2 Veulenstraat 4576, 16 Aldus vastgesteld in de openbare vergad rinj van Voorzi ter, Secret iris, No. 6361 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 193); BESLUIT te verkopen aan J. Anema, wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 33» een gedeelte ter grootte van ongeveer 187 ®2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Beetgumerstraat 33, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2070, ge heel groot 247 m2, voor een prijs van 12.544»en voorts onder de volgende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitge zet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de opper vlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kadastrale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad 93,per jaar; 2. koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendoms overdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienst baarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erfpachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Bur gerlijk Wetboek; 3. alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het ge meente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het' vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 8. koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken overblijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van 67,08 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; 9. koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 325