Bijlage nr. 194. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. De heer A. Postma, wonende Westerparkstraat la, alhier, heeft verzocht de bf schikking te mogen verkrijgen over het op de ter inzage gelegde tekening met e< n rode omlijning aangegeven, ten westen van de Westerparkstraat gelegen per ceelsgedeelte ter grootte van plm. 96 m2, zulks ten behoeve van het bouwen van een garage achter zijn woning. Dit perceelsgedeelte dat deel uitmaakt van het b j de Koningin Wilhelminaschool behorende terrein, is eigendom van de Vereni- g ng voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden, gevestigd alhier. Aangezien het op praktische gronden nodig bleek te zijn, dat onze gemeente i. het onderhavige geval als tussenpartij fungeert, hebben wij getracht met het V renigingsbestuur overeenstemming te bereiken omtrent de overdracht van het be- d elde perceelsgedeelte aan de gemeente, teneinde het vervolgens te kunnen Dor-)verkopen aan de heer Postma. Wij zijn er thans in geslaagd met partijen t t overeenstemming te komen. Ten aanzien van de aan de eigendomsoverdrachten te v rbinden bedingen mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoeg- Onder mededeling, dat deze transactie geen onderwijskundige bezwaren ont- m et bij de inspecteur van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs in de in- s ectie Leeuwarden, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het h erna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. - 2 - het gekochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolger(s) in de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden 'te bedingen en deze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen. 10.bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de be dingen 8 en 9» verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de ge meente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop/verkoop van een ten westen van de Westerparkstraat gelegen perceelsge deelte. d ontwerp-besluit.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 326