Nr. 6362. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijla- g< nr. 19A-); BESLUIT: I aan te kopen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende te kening met een rode omlijning aangegeven gedeelte ter grootte van plm 96 m2 van het perceel, plaatselijk bekend Fonteinstraat 16 (de Koningin Wilhelmina- school), kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 6313» voor een prijs van in totaal 1,-- (géén B.T.W. verschuldigd) en verder onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het perceelsgedeelte is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de daarna ambtshalve plaatsvindende ka dastrale opmeting kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. de gemeente Leeuwarden aanvaardt het perceelsgedeelte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsoverdracht bevindt, met alle lusten en lasten, rechten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht; het risico voor en het onderhoud van het perceelsgedeelte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de le vering voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 5. de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 6. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 7. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door - en verleden voor een door de gemeente aan te wijzen notaris; 8. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; I. te verkopen aan A. Postma, wonende te Leeuwarden, Westerparkstraat la, het on der I. bedoelde perceelsgedeelte voor een prijs van 4-.800,-- (géén B.T.W. verschuldigd) en verder onder de volgende bedingen: 1. de begrenzing van het perceelsgedeelte is ter plaatse aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de daarna plaatsvindende kadastrale op meting kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. de koper aanvaardt het perceelgedeelte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, rechten, plichten, erfdienstbaar heden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. ter zake van de in het perceelsgedeelte aanwezige beerput wordt een erf dienstbaarheid gevestigd ten nutte van de aangrenzende Koningin Wilhelmi- naschool; alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 1, welke laatstbedoelde kosten 215,-- (exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 327