5. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigen domsoverdracht 6. de koper dient op zijn kosten zorg te dragen voor het verplaatsen van de ten behoeve van de waterafvoer van het aangrenzende schoolplein aanwezige kolk, zulks in overleg met en ten genoegen van het bestuur van de Vereni ging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Leeeuwarden; 7. het risico voor en het onderhoud van het perceelsgedeelte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de le vering voor rekening van de koper 8. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 9. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; 10. de akte van eigendomsoverdracht zal worden opgemaakt door en verleden voor een door de gemeente Leeuwarden aan te wijzen notaris. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Nota inzake de ontwikkeling van het zuidelijk plandeel van Camminghaburen Bijlage no. 195. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In verband met de continuïteit van de woningbouw in Camminghaburen zul len de bouwwerkzaamheden in het zuidelijk plandeel in het najaar van 1982 moeten starten. Hierbij zenden wij U een exemplaar van een nota waarin is aangegeven op welke wijze de ontwikkeling van dit plandeel kan plaatsvinden. In de nota wordt een voorstel gedaan inzake: a. een andere dan de tot nu toe gehanteerde werkwijze om te komen tot gede tailleerde uitwerkingsplannen; b. het woningbouwprogramma en de fasering in de realisering van de diverse deelplannen; c. vastlegging van de ruimtelijke structuren als basis voor de uitwerkings plannen; d. projectindeling van de in eerste instantie uit te werken deelgebieden Wij kunnen ons met de inhoud van de nota verenigen- Onder mededeling dat de Raad voor de Volkshuisvesting en de Commissies voor de Ruimtelijke Ordening en het Grondbedrijf zijn/zullen worden gehoord, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W3GReumerSecretaris - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 328