No. 6391. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, van 1 mei 1980 (bijlage nr. 195); BESLUIT: met betrekking tot het zuidelijk plandeel van Camminghaburen in te stemmer 1. de reservering van ruimte voor de aanleg van een verbinding tussen de zuidelijke wijkontsluitingsweg in Camminghaburen en het bedrijvengebier Hemrik; 2. een gewijzigde werkwijze voor het ontwikkelen van gedetailleerde uit werkingsplannen; 3. de bouw van in totaal 2.375 woningen; 4-. de fasering in de ontwikkeling van de diverse deelplannen; 5. de ruimtelijke structuur; 6. de uitgangspunten en globale indicatie ten aanzien van projectgrootte en -afbakening; één en ander zoals is aangegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota zuidelijk plandeel Camminghaburen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Voorzieningen ten behoeve van het (brom-)fietsverkeer. Bijlage nr. 196. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In ons voorstel van 27 september 1979, bijlage nr. 4-19, hebben wij U medegedeeld, dat wij U, ten behoeve van het (brom-)fietsverkeer, een aantal maatregelen zouden voorleggen, die tot doel hebben de veiligheid en/of het comfort te vergroten op plaatsen en langs routes waar veel fietsverkeer voorkomt. Uit de verschillende mogelijkheden zijn die maatregelen gekozen, die betrekkelijk weinig voorbereidingstijd vergen en zonder al te grote problemen zijn uit te voeren. Het betreft de volgende voorzieningen: 1. Het aanbrengen van rode fietsstroken op diverse geasfalteerde radiaalroutes 2. Het aanleggen van parkeerhavens langs de mr. P.O. Troelstraweg, tussen Leeuwerik'plein en Spanjaardslaan, om ruimte vrij te maken voor de aanleg van fietsstroken als onder 1 genoemd. 3. Het met behulp van verf aanbrengen van fietsstroken op klinkerwegen. 4-. Op het kruispunt Vliet-Oostersingeldoor middel van geverfde markeringen een betere geleiding aan het verkeer geven. 5. Het inrichten van fietsstallingen, voornamelijk in het centrum. 6. Het reconstrueren van het kruispunt Spanjaardslaan-Noordersingel. 7. Het herindelen van de Schrans, door het versmallen van rijweg en trottoirs, het verschuiven naar de rijweg van de parkeerstroken en het aanleggen van fietspaden tussen parkeerstroken en trottoirs. 8. Het toelaten van tweerichtingsverkeer voor fietsers in de Van Loonstraat tussen de 3an van Scorelstraat en de d'Hondecoeterstraat. Om deze maatregel te kunnen invoeren, moet ten oosten van het Enkabé-terrein een parkeerter rein worden aangelegd voor de auto's, welke nu nog in genoemd straatgedeelte parkeren. 9. Het aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de Harlingerstraatwegtus sen de Engelsestraat en de Harlingersingel 10. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het Zuiderplein, door het aan brengen van een aantal markeringen en geleiders. 11. Het aanleggen van laad- en loshavens langs de Westerplantage. 12. Het aanleggen van een verkeerstafel in de Douwe Kalmaleane ter hoogte van de Telemannstraat. De kosten van deze voorzieningen worden geraamd op 1.100.000,-- Zij kunnen tot een bedrag van 330.000,-- worden gedekt ten laste van de post "Reserve voor spoedige herstrating"voor 70.000,-- ten laste van de stelpost "Buitengewoon onderhoud straten en pleinen", voor 144.220,-- ten laste van de "Reserve Openbare Werken". De kapitaallasten van 555.780,zijnde 63.915,- (2 afschrijving en 9 rente van 555.780,--) kunnen worden gedekt binnen het op de post "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" (volgnr. 64-0) geraamde krediet voor kapitaallasten t.b.v. wijzigen buslijnennet. Wij streven er naar de hiervoor omschreven werkzaamheden nog dit jaar te doen uitvoeren. Teneinde dit mogelijk te maken, stellen wij U voor op basis van het vorenstaande een raamkrediet groot ƒ1.100.000,-- beschikbaar te stellen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 329