Intussen zullen de werkzaamheden achtereenvolgens nader worden uitge werkt en van een meer gespecificeerde kostenbegroting worden voorzien. Zij zullen daarna aan de Commissie voor Openbare Werken ter advisering worden voorgelegd. Onder de mededeling, dat de Commissie voor Openbare Werken en voor de Ruimtelijke Ordening over het bovenstaande zijn gehoord, geven wij U in oven weging, te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 6392. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 196); BESLUIT: I. tot het treffen van een aantal voorzieningen ten behoeve van het (brom-)fietsverkeer, zoals nader omschreven onder de punten 1 t/m 12 in het bij dit besluit behorende voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 196); II. tot het beschikbaar stellen van een krediet van 1.100.000,-- voor de onder I. genoemde voorzieningen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 330