Benoemen directeur Bouw- en Woningtoezicht. Bi, age nr. 198. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Ter voorziening in de vacature van directeur van het Bouw- en Woningtoe zicht, ontstaan door het vertrek per 1 april 1980 van de heer ing. R. Tolsma, be- ve en wij U ter benoeming aan de heer ir. P.H. van der Valk, thans hoofd van het bureau infrastructuur bij de Provinciale Planologische Dienst in Noord-Brabant te 's iertogenbosch. Aanvankelijk kwam uit de sollicitanten een tweetal voor het pl atsen op de aanbeveling in aanmerking. Eén van deze sollicitanten heeft zich ev nwel teruggetrokken. Geen der overige sollicitanten komt naar onze mening voor be oeming in aanmerking. Een vertegenwoordiging van de Commissie voor Openbare Werken en een verte- ge vvoordiging van de ambtenaren van het Bouw- en Woningtoezicht zijn bij de benoe- mi gsprocedure betrokken geweest en kunnen zich met onze aanbeveling verenigen. De stukken liggen voor U vertrouwelijk ter inzage. Wij stellen U voor tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 332