Pré-advies omtrent het verzoek van "bewoners van de Van Cronen burchstraat e.o. om invoering van een aantal maatregelen in verband met de verkeers- en parkeerproblematiek in deze buurt. Bijlage no. 199. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Een aantal bewoners van de Van Cronenburchstraat e.o. heeft U bij brief van 7 januari 1980 verzocht maatregelen te nemen in ver band met de verkeers- en parkeerproblematiek in deze buurt. In deze brief worden de volgende suggesties gedaan. a. het gebied Molenpad beschermen tegen langparkeerdersdoor voor het gehele gebied parkeerverboden in te stellen en bewoners daarvan ontheffing te verlenen.; b. op zeer korte termijn het wegdek van de Van Cronenburchstraat te herstellen middels dubbele bestrating of wel asfaltering; c. een snelheidsbeperking invoeren van bijvoorbeeld 20 km per uur; d. vooruitlopend op het ontwerp-bestemmingsplan alvast éénrichtings verkeer in te voeren voor vrachtverkeer. De onder a. genoemde maatregel is nodig, aldus de buurtbewoners, omdat na invoering van het nieuwe parkeerregime eind vorig jaar veel langparkeerders hun auto's in deze buurt parkeren, waardoor de be woners hun voertuigen niet meer dicht bij huis kunnen neerzetten. Het onder b, c en d genoemde acht men enerzijds nodig, omdat bij veel woningen scheurvorming optreedt ten gevolge van het vrachtver keer en anderzijds uit een oogpunt van verkeersveiligheid, met name ten aanzien van de kinderen. In Uw vergadering van 18 februari j.l. besloot IJ deze brief in onze handen te stellen om pré-advies. Wij delen IJ thans het volgende mede. ad a. Tegen het instellen van parkeerverboden, gecombineerd met het verlenen van ontheffingen aan buurtbewoners, bestaan juridische be zwaren. Het argument voor het instellen van een parkeerverbod is, dat in de betreffende straat de doorstroming van het verkeer dient te worden bevorderd. Daarmee verdraagt zich niet het op grote schaal verlenen van ontheffingen, aangezien dit het effect van een dergelijk parkeerverbod teniet zou doen. Voorts bestaan, i.v.m. de verdeling van de beschikbare parkeerruimte, hiertegen ook praktische bezwaren. Dit neemt niet weg, dat wij de mogelijkheid van negatieve gevolgen van het betaald parkeren onderkennen. Om die reden zal de totale parkeerproblematiek in het gebied rondom de binnenstad over plus minus een half jaar worden onderzocht. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zullen wij ons beraden over eventuele maatregelen. Wij achten het niet juist naar aanleiding van incidentele verzoeken nu hierop vooruit te lopen. ad b. Wij gaan er van uit, dat de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in 1981 een beslissing zal nemen ten aanzien van het bij hem in te dienen I.S.R.-uitvoeringsplan en dat daarna met de daadwerkelijke uitvoering hiervan kan worden begonnen. Dit brengt met zich mee, dat het thans niet gewenst is tot asfaltering of dubbele bestrating over te gaan. Voorshands zal derhalve - zoals te doen gebruikelijk is - worden volstaan met (herstelwerkzaamheden, die in het kader van het normale straatonderhoud nodig zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 333