Nr. 6397. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijla ge nr. 200) BESLUIT: Na artikel 2, sub f van "de verordening tot het verlenen van subsidie aan orgari- saties op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening" toe te voegen: g) de organisaties moeten een open karakter hebben, d.w.z. de organisaties moe en geen ballotage toepassen in enigerlei vorm; h) de organisaties mogen niet d.m.v. naamvoering of enigerlei andere vorm van re- klame een duidelijk binding met een commercieel bedrijf of commerciële instel ling hebben of suggereren. Aldus vastgesteld in de openbare vergade ring van Voorzitter. Secretaris. Bi Lage nr. 201. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van 7 januari jl. hebt U besloten een krediet van totaal 90.200,-- 540.000,bouwkosten en 150.000,-- overige kosten) beschik baar te stellen t.b.v. de bouw van een was- en kleedruimte met casco voor een clubgebouw op het sportpark de Hemrik (zie besluit nr. 19139). Ten vervolge hierop hebben wij de direkteur van de afdeling Stedebouw van de D nst Stadsontwikkeling opdracht gegeven tot het houden van een openbare aanbe- si ding. Op 27 maart heeft deze aanbesteding plaatsgevonden. Hieruit is gebleken d, van de 34 inschrijvingen de laagste inschrijver bereid is voor een bedrag van 22.500,-- (exclB.T.W.) d.w.z. rond 617.000,-- (incl. B.T.W.), het bouwkun de j deel te realiseren. Als gevolg hiervan dienen thans de totale bouwkosten op 806.500,-- (incl. B .W.) te worden begroot. De enige verklaring voor deze overschrijding is, dat op basis van een schets- p n de bouwkosten te laag zijn geraamd. Het is ons gebleken dat de enige mogelijkheid om de bouwkosten te verlagen is, ht verminderen van het aantal was- en kleedunits. Daar er in dit sportpark een viertal sportvelden wordt aangelegd en er een d etal was- en kleedruimtes zal worden gebouwd (de richtlijn is één was- en kleed- u t per veld) lijkt ons een bezuiniging onmogelijk. Daar een dergelijke accommodatie een essentieel onderdeel is van een sportvel- d icomplex en de bouw van deze voorziening op korte termijn noodzakelijkisom be- s ling van deze velden door de voetbalclub F.V.C. in de loop van het seizoen 1980- 1'. 31 mogelijk te maken, stellen wij U voor een extra krediet van 116.300,-- be schikbaar te stellen. De Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich in meerderheid m< t ons voorstel verenigen. De kapitaallasten ad 12.795,— (9% rente en 2% afschrijving) voortvloeiende u dit aanvullende krediet kunnen worden gedekt in het kader van de bijstelling v i het beleidsplan 1980-1984. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-be- s jit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, U.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. Ex-ra krediet t.b.v. de bouw van een was- en kleedruimte met casco voor een club- ge, ouw op het sportpark "Hemrik". Voor een nadere specificatie verwijzen wij U kortheidshalve naar de ter inzage ge- 1- ide stukken. Duidelijk is derhalve, dat thans reeds - gunning van het werk dient nc plaats te vinden - een tekort kan worden begroot van 116.300,-- 806.500,- m us 609.200,-)

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 335