Op basis van deze uitgangspunten en de bij de bejaardensociëteiten op gevraagde gegevens, kan op grond van begrotingscijfers de volgende opzet worden gemaakt (tussen haakjes zijn de bedragen voor 1979 vermeld.) Aldlan Lekkumerend Nijlan Rengerspark Schieringen Westeinde Goutum Lekkum Wytgaard Wirdum Totaal Reserve 1.302,— (nihil) (nihil) (nihil) (nihil) 782,— 636,— 554,-- 530,- 1.136,— 4.940, Totaal 2.500,- 5.000,- 3.700,- 1.300,- 2.500,- 1.300,- 600,- 600,- 500,- 1.000,- 19.000,— - 1.000,— LiQsQQQj.iz_ Zoals uit bovenstaande verdeling blijkt, is een aantal nieuwe bejaarden sociëteiten (ook wel "werkgroepen 65+" genaamd) met ingang van 1980 in de ver deling opgenomen, te weten Lekkumerend, Nijlan, Rengerspark (Transvaalwijk) en Schieringen. Met het bestuur van de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden zijn wij namelijk van mening, dat de activiteiten in deze wijken gestimuleerd di ;nen te worden ter bevordering van de integratie van de bejaarden in de wijk (de activiteiten vinden plaats in een wijk/dorpscentrum). Als voorwaarde voor subsidiëring wordt gesteld dat in de betrokken wijk of 't dorp een (levensvatbare) werkgroep 65+ functioneert of in oprichting is. Het totale bedrag van 20.000,— dient als subsidie beschikbaar gested te worden aan de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden, die de gelden door moe geven aan de betrokken wijken c.q. dorpen. De dekking van het subsidie kan voor een bedrag van 5.000,-- gevondei worden binnen de op de gemeentebegroting gereserveerde ruimte voor de Stich .ing Bejaardenwerk Leeuwarden (volgnr. 570/1) en voor een bedrag van 15.000,— binnen de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruimte ten behoeve van het vrijwilligerswerk voor bejaarden (gewijziqd beled 1980-1984) Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met dit voorstel kan verenigen stellen wij U voor het subsidie ad 20.000,— via de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden beschikbaar te stellen en te verdelen overeenkomstig het hierbij gaande ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. No. 6399. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 202) BESLUIT: aan de Stichting Bejaardenwerk Leeuwarden over het jaar 1980 een extra subsidie van maximaal 15.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van het vrijwil ligerswerk voor bejaarden in de wijkgebonden bejaardensociëteiten en in de dorpen en dit bedrag tezamen met het voor dit doel in de begroting van de Stich ting Bejaardenwerk Leeuwarden opgenomen bedrag van 5.000,als volgt te verdelen: a. een bedrag van 10,-- per vast ingeschreven)lid bij de betreffende bejaarden sociëteit (peildatum 1 juli 1980); b. een tegemoetkoming naar evenredigheid tot maximaal 90% in de werkelijke ak- tiviteiten- en organisatiekosten van de betreffende bejaardensociëteit. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 337