Het realiseren van een tijdelijke woonwagen-standplaats aan de Ouddeelstraat. Bi lage nr. 203. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Gedurende een aantal jaren is een woonwagen geplaatst op een terrein aan de Zw nmerstraat. In verband met uitgifte van het betreffende perceel ten behoeve va vestiging van diverse bedrijven, moet deze standplaats ontruimd worden. Op grond van een medische indicatie kan aan betrokkene een ontheffing worden ve leend van de verplichting om op een woonwagencentrum standplaats te kiezen. Me het oog daarop zijn wij van mening dat een nieuwe individuele standplaats be- sc ikbaar moet worden gesteld. Deze zou kunnen worden gerealiseerd op een terrein aa de Ouddeelstraat. Op grond van de tijdelijke rijksbijdrageregeling "standplaatsen buiten een open- ba r centrum voor woonwagens" worden aan een dergelijke standplaats de volgende ei en gesteld: a. de ligging is in of nabij een bebouwde kom en is zodanig dat de bewoners van de woonwagen zonder groot bezwaar kunnen deelnemen aan het maatschappelijk ver keer; de standplaats dient goed bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg; b. de oppervlakte bedraagt minimaal 145 m2; c. op of nabij de standplaats is een deugdelijke verlichting aanwezig; d. de standplaats is deugdelijk verhard, voorzien van aansluiting op de waterlei ding en het elektriciteitsnet en voldoende beschut tegen de wind; tevens die nen voldoende voorzieningen getroffen te worden voor de afvoer van faecaliën en huishoudelijk afvalwater; e. de standplaats is voorzien van een vorstvrije berging met toilet en douche; de minimale netto-berging is 6 m2 met een hoogte van 2.10 m. Wi hebben de Heidemij, die op dit moment bezig is met de renovatie van het woon wagenkamp, verzocht op basis van bovengenoemde uitgangspunten een inrichtingsplan op te stellen. De Heidemij heeft inmiddels een dergelijk plan bij ons ingediend. Uit de da rbij behorende begroting blijkt, dat de aanleg- en inrichtingskosten worden ge-aamd op een bedrag van in totaal 78.300,inclusief B.T.W. Naast deze kosten zouden in principe ook de grondkosten aan dit projekt moe- te worden toegerekend. Deze bedragen 21.250,--. Aangezien het hier echter een t: delijke situatie betreft achten wij het redelijk dat de grondkosten worden ge steld op de formele som van 1,--. Ir de totale kosten kan een rijksbijdrage worden verstrekt van 80 Deze bijdra ge bedraagt echter ten hoogste 31.500,-- bestaande uit vijf jaarlijks uit te kr -en gelijke bedragen. De contante waarde van deze rijksbijdrage kan worden be rgend op 26.710,--. Het totaal nog te dekken bedrag bedraagt derhalve 8.300,-- minus 26.710,-- 51.600,-- (afgerond). Op basis van een 25-jari ge 9% rentende annuïteit kunnen de kapitaallasten worden berekend op 5.255,--. Tezamen met 1.000,voor jaarlijks onderhoud bedragen de exploitatielas ten van deze standplaats 6.255,-- per jaar. O Teenkomstig artikel 5 van de rijksbijdrageregeling dient de standplaats aan betrokkene op huurbasis te worden uitgegeven, waarbij "de door de gemeente voor de standplaats te vragen vergoeding in redelijke verhouding staat tot de geboden voorzieningen" Ti bepaling van deze redelijke verhouding is nagegaan welke huurbedragen zullen moeten worden betaald op het gerenoveerde woonwagenkamp en op het toekomstige tr rein voor kermisexploitanten. Op grond daarvan komen wij tot de conclusie dat een huurprijs van 1.200,-- per jaar redelijk is.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 338