Hiermee rekening houdend bedraagt het exploitatietekort op deze standplaats 5.055,6.255,minus 1.200,In de dekking van dit bedrag kan bij de bijstelling van het beleidsplan 1980-1984- worden voorzien. Onder vermelding dat de Commissie Openbare Werken en de Commissie voor Wel- zijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor in te stemmen met de realisering van de onderhavige woonwagenstandplaats en te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.CJ.G. Reumer, Secretaris 6400. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage 203); BESLUIT: voor de aanleg en inrichting van een tijdelijke woonwagenstandplaats aan de Ouddeelstraat een krediet beschikbaar te stellen van 78.300,--; de onder I. bedoelde werkzaamheden onderhands aan te besteden aan de Heidemij. Nederland B.V. te Heerenveen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 339