Voorbereidingskrediet t.b.v. het opstellen van plannen voor de ver bouwing van de boerderij Kalverdijkje 74. Bijlage no. 205. Leeuwarden, 1 mei 1980 Aan de Gemeenteraad. In zijn vergadering van 30 januari 1978 besloot de gemeenteraad een krediet van 100.000,beschikbaar te stellen voor het meest nood zakelijke onderhoud van de boerderij Kalverdijkje 74. In de discussie, die aan dit besluit voorafging werd door ons toege zegd, dat wij zouden nagaan op welke wijze aan deze boerderij een zin volle bestemming zou kunnen worden gegeven. Met name werd hierbij ge richt aan het onderbrengen van een werkplaats c.a. t.b.v. de Dienst voor Sport en Recreatie. Uit een ingesteld onderzoek is ons gebleken, dat het mogelijk is raast de werkplaats c.a. ook het kantoor van de D.S.R. in deze boerderij onder te brengen. Op basis van een schetsplan kunnen de totale verbouwingskosten worden berekend op globaal 1,5 miljoen (prijspeil februari 1980). Voor een nadere specificatie van dit bedrag verwijzen wij U kortheidshalve naar de ter inzage gelegde stukken. Wij zijn van mening dat deze plannen in een behoefte voorzien, omdat ïerzijds de huisvestingsproblemen van de D.S.R. daardoor kunnen worden igelost, terwijl anderzijds daarmee dit karakteristieke pand in dit recreatiegebied behouden kan blijven. Omtrent de dekking van bovengenoemde verbouwingskosten kan worden opge- d ;rktdat in het beleidsplan 1980-1984 een investeringsruimte van 1 miljoen is opgenomen t.b.v. de bouw van een nieuw kantoorgebouw van de i S.R. Deze investeringsruimte zou mede voor de verbouwing van de boerderij k innen worden benut In de dekking van de lasten ad 57-500,(9 rente en 2-J- afschrij ving) voortvloeiende uit de extra benodigde middelen van 500.000, 1.500.000,minus 1.000.000,kan bij de bijstelling van het beleids- t an 1980 - 1984 worden voorzien. Om een duidelijk inzicht te verkrijgen in plannen en de daaruit voortvloeiende financiële konsekwentiesachten wij e?n nadere uitwerking van de plannen noodzakelijk. Wij stellen U daarom voor t.b.v. het uitvoeren van deze werkzaamheden aan re Dienst Stadsontwikkeling een voorbereidingskrediet van 45.000,be- ïhikbaar te stellen. De Commissie van de Dienst voor Sport en Recreatie kan zich in meerder- b id met ons voorstel verenigen. De lasten voortvloeiende uit het benodigde bedrag van 45.000,ad 5.175)kunnen worden gedekt ten laste van de reeds gereserveerde middelen b.v. de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de D.S.R. Wij stellen voor te besluiten overeenkomstig het hierbijgevoegde 0 itwerp-be sluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 343