- 2 - 4. Het saldo van opbrengsten en variabele kosten bestaat uit de volgende componenten: Opbrengsten: opbrengst keukens en buffetten, zaalverhuur, plaats bespreken, resultaat voorstellingen en diversen; Variabele kosten: personeelskosten, huisvestingskosten zoals gas, water, electra en schoonmaken, drukwerk en advertentiekosten. Ter voorkoming van opmerkingen van de accountant dat door toename van aktiviteiten begrotingsposten zonder voorafgaande machtiging werden overschreden is in het verleden gekozen voor het systeem om alleen het saldo van opbrengsten en variabele kosten in de goed te keuren begroting op te nemen. Ten aanzien van één post (resultaat voorstellingen) werden nadere richtlijnen gegeven. Hierbij werd de zgn. nullijn gehanteerd het geen betekende dat de uitkoopsommen voor de gezelschappen gedekt moesten worden uit de ontvangen entrees. Uit de jaarrekeningen vanaf 1971 is ons echter gebleken dat deze taakstelling nimmer is gehaald. Het verlies op de voorstellingen is nooit lager geweest dan 30.800,(1976). Daarentegen kan gesteld worden dat de andere opbrengsten in die jaren veelal hoger waren dan begroot, zodat tot 1977 het geraamde positieve saldo van opbrengsten en variabele kosten kon worden gehaald. Het Stichtings bestuur is gelet op het vorenstaande o.i. terecht van mening, dat de taakstelling (nullijn) in de begroting zodanig gewijzigd moet worden dat deze reëel haalbaar is. Wij stellen U voor het bestuur toestemming te geven de nullijn los te laten. Wel zijn wij van mening dat er i.p.v. de nullijn op het voorstellingsresultaat een andere taakstelling moet komen, namelijk ten aanzien van het positief saldo van opbrengsten en variabele kosten (x lijn)Gelet op de rekeningscijfers van afgelopen jaren zijn wij van mening, dat een saldo van 152.300,haalbaar moet zijn. Wij stellen U derhalve voor bij wijze van proef de nullijn op voor stellingen voor 1980 en 1981 los te laten onder voorwaarde, dat het saldo van opbrengsten en variabele kosten minimaal 152.300, moet bedragen. In de gemeentebegroting 1980 is voorshands een exploitatietekort c.q. een gemeentelijk subsidie aan de Stichting Culturele Centra Leeuwarden van 1.442.855»geraamd. Op basis van de door de Stichting ingediende begroting 1980 waarmee wij ons kunnen verenigen moet rekening gehouden worden met een exploitatietekort, groot 1.514.500,In de dekking van het restant ad 71.645,zal bij de bijstelling van het beleidsplan 1980 - 1984 worden voorzien. Voor een nadere toelichting op de begroting 1980 verwijzen wij U naar de ter visie liggende stukken. Onder vermelding, dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden zich met ons voorstel kan verenigen, stellen wij voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. No. 6475. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN? Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 206); BESLUIT I. de begroting 1980 van de Stichting Culturele Centra Leeuwarden een nadelig exploitatietekort aangevend van 1.514*500, goed te keuren; II. in het onder I bedoelde nadelige exploitatietekort een gemeente lijk subsidie te verlenen gelijk aan het werkelijke exploitatie tekort, doch maximaal 1.514.500, III. de "nullijn" op voorstellingen bij wijze van proef voor de jaren 1980 en 1981 los te laten onder voorwaarde, dat het saldo van op brengsten en variabele kosten minimaal 152.300,zal bedragen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 345