Bouw van een kanoloods met was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Hemrik". Bijlage no. 207. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In het beleidsplan 1979-1983 is voor het jaar 1979 een krediet van 650.000,opgenomen voor de bouw van was- en kleedgebouwen c.a. in het sportpark "Hemrik". In dit krediet is rekening gehouden met een bedrag van 200.000,t.b.v. de realisatie van een kanoloods met was- en kleedruimte voor de kanovereniging "De Hydronauten" Deze vereniging heeft de wens te kennen gegeven, evenals voorheen andere sportverenigingen hebben gedaan, om in combinatie met de kanoloods met was- en kleedruimte een clubhuis te bouwen. Het bestuur van de kanovereniging heeft in overleg met de afdeling Bouwkunde van de D.S.0. en de D.S.R. een plan voor de bouw van een kano loods met was- en kleedruimte annex clubhuis ontworpem. Op basis van het opgestelde plan heeft het bestuur van de kanovereniging offerte gevraagd aan diverse aannemers. De totale kosten voor de bouw van de akkommodaties, inclusief de kosten van sanitair, verwarming en elektrotechnische installatie, worden op basis van de laagste offerte geraamd op 252.000,-- te splitsen in 210.000,-- voor de kanoloods met was- en kleedruimte en 4-2.000,-- voor het clubhuis. Het bestuur van de kanovereniging stelt ons voor de bouw van het totale project door de vereniging (als opdrachtgever) te laten verzorgen. Na het gereedkomen van de akkommodaties zou de kanoloods met was- en kleedruimte tegen betaling van de kosten dan in eigendom aan de gemeente worden overge dragen. Met betrekking tot dit verzoek merken wij het volgende op. Het bouwplan als zodanig beoordelen wij positief. Naar het ons voor komt wordt een architektonisch en kwalitatief goede voorziening aangeboden voor een redelijke prijs. Wij achten het echter niet gewenst de vereniging te laten optreden als opdrachtgever voor dit projekt, omdat verreweg het grootste deel van de investeringskosten voor rekening van onze gemeente komt. Wij zijn van mening, dat de gemeente zelf als opdrachtgever op moet treden en de eigendom van het clubhuis na betaling van de kosten moet over dragen aan de vereniging. Het bestuur van de kanovereniging kan deze zienswijze billijken. Wij zijn daarbij met het bestuur van de vereniging van mening, dat gelet op de voorbereidende werkzaamheden van de vereniging die geleid hebben tot de concre te plannen op basis waarvan ook reeds offerte is gevraagd en uitgebracht, het werk onderhands moet worden aanbesteed. Bovendien blijkt de provincie Friesland bereid te zijn het aan de kano vereniging voor de totale akkommodatie toegezegde subsidie van 25.000,-- ook te verstrekken in de investeringskosten van een gemeentelijke akkommodatie, onder de voorwaarde, dat een deel van dit subsidie ad 5.200,-- ten goede komt aan de kanovereniging t.b.v. de realisering van de clubhuisakkommodatie. Wij stellen U derhalve voor deze bijdrage 5.200,--) door te betalen. Gelet op het bovenstaande stellen wij U voor een krediet van in totaal 252.000,-- ten behoeve van de bouw van een botenloods met was- en kleed ruimte annex clubhuis beschikbaar te stellen. Het bedrag van 210.000,-- kan voor een bedrag van 19.800,worden gedekt door een éénmalige bijdrage van de provincie Friesland. Het resterende bedrag ad 190.200,210.000,minus 19.800,--) zal derhalve ten laste van de gemeente komen. De kapitaallasten ad 24-.730,-- (9% rente en 4-% afschrijving) voortvloeiende uit dit resterende bedrag kunnen worden

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 346