gedekt ten laste van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uit gaven" geraamde ruimte voor kapitaallasten sport-akkommodaties Het krediet-gedeelte van 4-2.000,-- kan worden gedekt door een één malige bijdrage van de kanovereniging "De Hydronauten"Het betreft hier de begrote kosten. Uiteraard zullen de werkelijke kosten ten grondslag liggen aan de definitieve verkoopprijs. Teneinde in staat te zijn de aankoop 42.000,--) en inrichting 10,000 van het clubhuis te financiëren, verzoekt de kanovereniging gemeentelijke mede werking ingevolge de clubhuisregeling. De volgende medewerking wordt gevraagd: a. het om niet verlenen van het recht van opstal op de voor de bouw van het clubhuis benodigde grond; b. het garanderen van rente en aflossing voortvloeiende uit een ten behoeve van de financiëring van de bouw van het clubhuis aan te gane geldlening van 20.000, c. het beschikbaar stellen van een bijdrage a fonds perdu van 13.000,--. Ingevolge de clubhuisregeling kan de gevraagde medewerking worden verleend, De totale investeringskosten van het clubhuis (inclusief de kosten van de inventaris) worden geraamd op 52.000,--. De financiëring van dit bedrag is opgezet als volgt: Eigen inbreng in de vorm van kapitaal 13.800, Geldlening met gemeentegarantie - 20.000, Subsidie gemeente Leeuwarden 13.000,-- Subsidie provincie Friesland - 5.200, iotaal subsidie 18.200,18.200, Totaal 52.000,-- ad a. Het is gebruikelijk om sportverenigingen op de voor de bouw en uitbreiding van een clubhuis benodigde grond het recht van opstal om niet te verlenen. Overeenkomstig deze gedragslijn stellen wij U voor de kanovereniging het recht van opstal op de voor de bouw van het clubhuis benodigde grond om niet te verlenen. ad b. Ingevolge de clubhuisregeling is het mogelijk de kanovereniging een garan tie te verlenen in de kosten (rente en aflossing) voortvloeiende uit esn lening van maximaal 26.000,(50% van de investeringskosten). De aai te trekken geldlening valt binnen dit bedrag. De dekking van de lasten voor vloeiende uit de benodigde lening van 20.000,behoeft, zoals ons ge ilekej is uit de exploitatiebegroting van deze vereniging, geen problemen op te leveren. Wij stellen U daarom voor de gevraagde gemeentegarantie onder de gebruikelijke voorwaarden te verlenen. ad c. Tevens kan aan de kanovereniging op grond van de clubhuisregeling een bij drage a fonds perdu worden verstrekt van 13.000,--, onder de voorwaarde, dat de vereniging zelf een even groot bedrag in kapitaal, dan wel in e gen werk inbrengt. Gelet op het feit, dat de kanovereniging aan deze voorwaarde voldoet, s el len wij U voor deze vereniging onder de gebruikelijke voorwaarde een bijdrag a fonds perdu van 13.000,-- toe te kennen. De kapitaallasten ad 1.690,-- voortvloeiei.de uit deze bijdrage a fond perdu (9% rente en 4% afschrijving) van 13.000,-- kunnen worden gedekt ten lasti van de op de stelpost "nog functioneel toe te rekenen uitgaven" geraamde ruil te voor kapitaallasten bijdragen a fonds perdu clubhuizen. Onder vermelding dat de Raad voor Sportaangelegenhedende Commissie voer Welzijnsaangelegenheden, de Commissie voor de Dienst voor Sport en Recreatie en de Commissie Openbare Werken zich met ons voorstel kunnen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig de hierbij gevoegde ontwerp besluiten. 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris. I A -2- Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 347