No. 64-76 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 207); BESLUIT: I. over te gaan tot de bouw van een kanoloods met was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Hemrik" overeenkomstig de bij: dit besluit behorende plannen; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen de werkzaamheden onderhands aan te besteden en deze te gunnen tegen nader overeen te komen aanneemsommen aan nader aan te wijzen aannemers; III. ten behoeve van de onder I genoemde werkzaamheden een krediet beschikbaar te stellen van 252.000,--; IV. na gereedkoming van de bouw, de eigendom van het clubhuis na betaling van de kosten door de kanovereniging "De Hydronauten" te Leeuwarden aan deze vereniging over te dragen; V. aan de kanovereniging "De Hydronauten" een van de provincie te ontvangen éénmalige bijdrage in de investeringskosten van 5.200,door te betalen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 348