No. 64-76 b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage no. 207) BESLUIT: aan de kanovereniging "De Hydronauten"gevestigd te Leeuwarden: I. voor het tijdvak, eindigende op 31 december 2030, het recht van opstal te verlenen op de, voor de bouw van een clubhuis ter grootte van plm. 65 m2 en gelegen op het sportpark "Hemrik" op de bij dit besluit behorende teke ning roodomlijnd aangegeven plaats, benodigde grond, zulks onder de volgende bedingen: 1. de voor de onder punt IV van deel a van dit besluit bedoelde overdracht verschuldigde kosten moeten door de kanovereniging "De Hydronauten" aan de gemeente Leeuwarden zijn betaald; 2. voor het opstalrecht is generlei vergoeding, hoe ook genaamd, aan de gemeente Leeuwarden verschuldigd; 3. de begrenzing van het perceelsgedeelte, waarvoor het recht geldt, zal ter plaatse worden aangegeven door de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; 4-. alle op de verlening van het opstalrecht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte van opstal ten behoeve van het gemeente-archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder 3, komen voor rekening van de opstalhoudster; 5. de opstalhoudster aanvaardt de grond in de staat en toestand, waarin deze zich ten tijde van het passeren van de akte van opstal bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz. daartoe van ouds en met recht behorende; zonder dat de gemeente Leeuwarden, be houdens terzake van uitwinning van hypotheek, jegens de opstalhoudster tot enige vrijwaring is gehouden; 6. het onderhoud van de grond en alle van de grond met opstallen geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de datum van het verlijden van de akte van opstal voor rekening van de opstal houdster; 7. zonder voorafgaande toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeu warden is het verboden over te gaan tot overdracht van het opstalrecht; 8. bij het einde van het opstalrecht op 31 december 2030- dan wel op een later tijdstip bij een eventuele verlenging van dit recht- vergoedt de gemeente Leeuwarden de waarde van het door de opstalhoudster gestichte clubhuis; de te vergoeden waarde wordt door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden en de opstalhoudster in onderling overleg vastgesteld naar de staat, waarin de opstal zich bevindt bij het einde van het op stalrecht; indien hierover binnen een maand na dat einde géén overeenstemming wordt verkregen, geschiedt de waardevaststelling door drie deskundigen, waar van binnen twee maanden na dat einde één wordt benoemd door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden en één door de opstalhoudster, waarna de derde door twee aldus benoemde deskundigen wordt aangewezen binnen drie maanden na het einde;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 349