komen de benoemde deskundigen niet overeen omtrent het bedrag van de te vergoeden waarde, dan zal daarvoor worden gehouden het bedrag van de door de deskundigen afzonderlijk bepaalde vergoeding dat noch het hoogste noch het laagste is; aan de waarde-vaststelling door de deskundigen zijn beide partijen gebonden; 9. de akte van opstal zal worden opgemaakt door en verledenvoor een door de opstalhoudsteraan te wijzen, te Leeuwarden gevestigde notaris; II. een bijdragea fonds perdu te verlenen groot maximaal 13.000,onder de voor waarde dat indien binnen 25 jaar de vereniging wordt ontbonden of het clubhuis niet meer als zodanig door de vereniging wordt gebruikt, deze bijdrage moet worden terugbetaald met dien verstande dat op de terug te betalen som voor elk kalenderjaar dat is verstreken na het tijdstip waarop de bijdrage is betaald, 4-% in mindering wordt gebracht. III. de gemeente, onder afstanddoening van de voorrechten van uitwinning en schild- splitsing en van alle voorrechten en exceptiën bij de Wet aan borgen toegekend of nog toe te kennen, speciaal ook van voorrechten, welke zij te harer bevrij ding zou kunnen ontlenen aan het bepaalde in de artikelen 14-66, 1885, 1886 en 1887 van het Burgerlijk Wetboek, te stellen tot borg ten behoeve van de Coüp. Ver. Friesland Bank te Leeuwarden, tot zekerheid van de nakoming van al de ver plichtingen voortvloeiende uit een door de kanovereniging "De Hydronauten" te Leeuwarden met genoemde bank te sluiten overeenkomst van geldlening welke overeenkomst zal worden aangegaan ten belope van 20.000,-- tegen een koers van 100% en verder onder de voorwaarden, welke door de kanovereniging "De Hydronauten" met de Coöp. Ver. Friesland Bank in de overeenkomst van geldlening op te maken akte zullen worden overeengekomen, als onder meer: - dat de rente 11 3/4- per jaar zal bedragen, halfjaarlijks te voldoen; het rentepercentage kan telkens na een periode van 5 jaar worden herzien - dat de looptijd van de lening 20 jaar bedraagt; - dat de aflossing zal plaatsvinden door middel van 20 jaarlijkse termijnen, elk groot 1.000, - dat algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing der lening mogelijk i zoni betaling van een vergoeding, mits deze vervroegde aflossing plaatsvindt p de rente-vervaldagen en in ronde sommen van 100,-- of een veelvoud daarvan. IV. ten aanzien van de te verlenen garantie met de kanovereniging "De Hydronau en" het volgende overeen te komen: 1. de gelden verkregen uit de hier bedoelde geldlening worden aangewend vo r de aankoop en inrichting van een clubhuis in combinatie met de gemeentelij1 e kanoloods met was- en kleedruimte in het sportpark "Hemrik" 2a.de vereniging is verplicht dit clubhuis voortdurend in goede staat van onder houd te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders; 2b.de vereniging dient het clubhuis tegen brand te verzekeren en verzekerd te houden, zulks ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 3. aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders zijn onderworpen de b< sluij ten van de vereniging betreffende: a. het bij derden opnemen van kapitaal, anders dan dat, waarvoor op grond van dit besluit garantie wordt verleend; b. het verbouwen, uitbreiden of afbreken van het betreffende clubhuis; c. het geven van een andere bestemming aan het clubhuis; 4. voor de aanvang van elk boekjaar zendt het bestuur de begroting voor he komende boekjaar in ter goedkeuring door Burgemeester en Wethouders; 5. het bestuur zendt binnen drie maanden na afloop van elk boekjaar de bal ns en exploitatie-rekening in bij Burgemeester en Wethouders; 6. al hetgeen door de gemeente terzake van de verleende garantie mocht wor en betaald blijft als schuld op de vereniging rusten; over het bedrag deze; schuld wordt, totdat zij is afgelost, jaarlijks op 31 december rente op rent bijgeschreven berekend naar hetzelfde percentage als geldt voor de ge d- lening; 7. wijst de verlies- en winstrekening over enig jaar een winstsaldo aan, dan za. de vereniging ter voldoening van een schuld als bedoeld onder 6 aan de gemeen betalen een bedrag gelijk aan die schuld, of, zo deze hoger is dan het winst saldo, tot een bedrag van het winstsaldo; 8. de vereniging is verplicht de aan de geldlening en aan de garantie-overeen komst verbonden voorwaarden stipt na te komen; 9. de gemeente zal, zolang de in deze overeenkomst bedoelde geldlening niet geheel is afgelost en daarenboven hetzij de gemeente terzake van de ver leende garantie een vordering op de vereniging heeft als bedoeld in punt 6 van deze overeenkomst en welke vordering niet is verrekend als aangegeven in punt 7 van deze overeenkomst, hetzij de vereniging in gebreke blijft één of meerdere van de overige bepalingen van deze overeenkomst na te leven, het recht hebben om alle bezittingen van de vereniging ten behoeve waarvan de geldlening is gesloten met de op de bezittingen rustende lasten en ver plichtingen en alle schulden van de vereniging voorzoveel die ten behoeve van die bezittingen zijn gemaakt, gezamenlijk over te nemen tegen een ver goeding ten bedrage van het voor de verwerving en instandhouding van die be zittingen aangewende deel van het eigen vermogen van de vereniging, bene vens eventueel een naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders billijke vergoeding voor de liquidatiekosten; 10. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd, zolang de in de garantie-overeen komst bedoelde geldlening niet geheel zal zijn afgelost, zonodig nadere voorwaarden stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. -2-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 350