Voorbereiding verbouwing voormalige Prins Frederikkazerne. Bi; age nr. 208. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. In de vergadering van ons college van 12 juni 1979, hebben wij, daartoe ge- maf htigd op grond van Uw besluit van IA- mei 1979, nr. 6954, besloten tot aankoop va, de voormalige Prins Frederikkazerne. Zoals in ons voorstel van 3 mei 1979, nr. 224, tot genoemd besluit van 14 me 1979 staat, is het de bedoeling in de kazerne in elk geval de Dienst Stadsont- wi keling te huisvesten. Aangezien deze dienst niet over het gehele kazernecomplex hoeft te beschikken, ku nen hierin ook andere diensten worden ondergebracht. Vooralsnog wordt er van uitgegaan, dat dit de Gemeentelijke Sociale Dienst zal zijn. De definitieve be- sl ssing daaromtrent zal door de Raad moeten worden genomen in het kader van de hu svesting van de gemeentelijke diensten. Intussen hebben wij een commissie ingesteld ter bestudering van de problematiek va de huisvesting van de gemeentelijke diensten. Deze commissie zal ook de hier be oelde kwestie in haar studie betrekken. Naar verwachting zal de verbouwing van de kazerne tot een kantoorgebouw zowel in tijd als wat betreft de te verrichten werkzaamheden een omvangrijke operatie zi n. Het verdient daarom aanbeveling reeds thans de daarvoor noodzakelijke voorbe- re dingen te treffen. Dit betekent in de eerste plaats dat een inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden en een daarbij behorende begroting moeten worden ge ms kt. Tot de te verrichten werkzaamheden zullen bijvoorbeeld behoren een gehele re- no atie van elk onderdeel van het gebouw, vernieuwing van de elektrische instal ls ie, aanbrengen van liften en de installatie van een nieuwe centrale verwarming. Ir de aard van de hier bedoelde werkzaamheden ligt de belangrijkste reden om U vo r te stellen voor de verbouwing van de kazerne te gaan werken met een bouwteam. De e werkwijze is naar onze mening niet in strijd met de Wet op de aanbesteding va werken lagere publiekrechtelijke lichamen in verband met het bijzondere karak- te van een verbouwing als de onderhavige. He bouwteam zou reeds op dit moment, met het oog op de voorbereiding, geformeerd mc ten worden. Een overeenkomstig werkwijze is in het verleden ook gevolgd bij de bo w van een brandweerkazerne. In het bouwteam dat wij beogen zouden naast een vertegenwoordiger uit ons midden, in ieder geval ook de Dienst Stadsontwikkeling en de voor de te verrichten werk- za mheden aan te trekken aannemers zitting moeten hebben. Als voordelen van werken me een bouwteam kunnen onder meer worden genoemd dat aldus sneller kan worden ge- we kt dan in het geval waarin eerst plannen worden gemaakt en daarna tot aanbeste- di. g wordt overgegaan, dat gezamenlijk met de betrokken aannemers een bestek kan wc den gemaakt hetgeen gezien de bijzondere aard van het werk onder andere voor de pr jsvorming van belang is alsook dat van de bij de aan te zoeken aannemers aanwe- zi ,e "know-how", reeds bij de voorbereiding van de plannen gebruik gemaakt kan wor de Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de ter inzage gelegde ve slagen van de vergadering van de Commissie voor Openbare Werken. He zal U duidelijk zijn dat indien U met de voorgestelde werkwijze instemt en te zi ner tijd definitief besluit tot verbouwing over te gaan, aan de voor het bouw- te m reeds nu aan te trekken aannemers uiteindelijk in principe ook de opdracht to verbouwing c.a. dient te worden gegund. Voor bovengenoemde voorbereidende werkzaamheden is naar onze mening een kre- di t nodig van 500.000,--. De kapitaallasten hiervan welke 57.500,-- bedragen (d.i. 9% rente en 2,5% af- sc: rijving van 500.000,--), kunnen worden gedekt ten laste van de in het beleids- pl n 1980-1984 voor de huisvesting van de Dienst Stadsontwikkeling gereserveerde mi delen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 351