In het beleidsplan 1981-1985 zal nader worden ingegaan op de financiële conse quenties, die met de verbouw van de kazerne, alsmede met de daarmede verband hou dende wijzigingen van de huisvesting van gemeentelijke diensten zijn gemoeid. Over het voorgaande is uitvoerig overleg gepleegd met de Commissie voor Openbare Werken. De commissie kan zich hiermee verenigen. Resumerend stellen wij U voor, voor de voorbereiding van de verbouwing van de voormalige kazerne een krediet van 500.000,beschikbaar te stellen en er mee in te stemmen dat voor genoemde voorbereiding met een bouwteam zal worden ge werkt, een en ander overeenkomstig bijgaand concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester W.3.G. Reumer, Secretaris Nr, 6529. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage nr 208); BESLUIT 1. voor de voorbereiding van de verbouwing van de voormalige Prins Frederikkazer- ne een krediet beschikbaar te stellen van 500.000,--; 2. gelet op de aard van het gebouw deze verbouwing onderhands aan te besteden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 - •«Vi

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 352