Deelplan van scholen voor het gemeentelijk voortgezet onderwijs voor de jaren 1983 - 1985. Bijlage nr. 209. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Bij brief d.d. 26 februari 1980 heeft het Centraal Orgaan voor het Gemeen telijk Voortgezet Onderwijs ons medegedeeld, dat de Regionale Commissie Fries land voor het Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs voorstellen heeft te doen aan het bestuur van het Centraal Orgaan met betrekking tot de opneming in het door het bestuur samen te stellen deelplan van scholen voor het gemeentelijk voort gezet onderwijs in de betrokken regio voor de jaren 1983 - 1985. Krachtens de voorgeschreven procedure worden in eerste instantie de Raden van de in de regio gelegen deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om scholen c.q. afdelingen voor opneming in genoemde voorstellen voor te dragen. In dit verband wordt de aandacht er op gevestigd, dat de aanvragen, die eerder werden ingediend en waarvan de gemeenten het wenselijk achten dat zij herhaald worden, opnieuw moeten worden aangemeld* De voordrachten dienen vergezeld te gaan van een recente prognose. Voor onze gemeente zijn de aanvragen voor de stichting van een akademie voor beeldend kunstonderwijs (h.b.o.-dagopleiding)de afdelingen architectonische vormgeving en keramische vormgeving, te verbinden aan de gemeentelijke akademie voor beeldend kunstonderwijs niet gehonoreerd. Naar onze mening blijft de stich ting van deze scholen en afdelingen gewenst. Ten aanzien van het avond-lager beroepsonderwijs wijzen wij U er op dat volgens recentelijk bekend geworden ministeriële richtlijnen aangegeven dient te worden wat de aanvrager onder dit onderwijstype verstaat. Wij achten het raadzaam voorlopig uit te gaan van het stichten van een avondschool voor lager technisch on derwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, lager economisch en administra tief onderwijs en lager middenstandsonderwijsomdat aan deze vormen van onderwijs landelijk de meeste behoefte bestaat, en het voorts van resultaten van nader on derzoek en overleg te laten afhangen of het overweging verdient voor latere deel- plannen ook andere aanvragen in te dienen. Door het bestuur van de Stichting Hoger Technisch en Economisch Onderwijs in Friesland is voor het scholenplan 1982 - 1984- een aanvraag ingediend tot bekosti ging van een school voor hoger economisch- en administratief onderwijs te Leeu warden. het valt aan te nemen dat voor het scholenplan 1983 - 1985 het betreffende bestuur de aanvraag zal herhalen. Daar wij deze onderwijsvoorziening voor de pro vincie Friesland en met name voor onze stad van bijzonder belang achten, stellen wij U voor aan deze aanvraag adhesie te betuigen. Aangezien de voorstellen voor het deelplan voor de jaren 1983 - 1985 vóór 1 mei 1980 aan de Regionale Commissie dienden te worden ingezonden, hebben wij de Commissie, vooruitlopende op Uw beslissing, reeds voorlopig overeenkomstig ons voorstel bericht. Wij stellen U thans voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 353