No. 6530. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 mei 1980 (bijlage nr. 209) gelet op de artikelen 64- tot en met 76 van de Wet op het voortgezet onderwijs; mede gelet op de Gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs; BESLUIT: 1. de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken in het plan van scholen, bedoeld in artikel 65, eerste lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, de volgende gemeentelijke scholen en afdelingen op te nemer: a. een akademie voor beeldend kunstonderwijs (h.b.o.-dagopleiding) b. een afdeling Architectonische Vormgeving en een afdeling Keramische Vormgeving, te verbinden aan de gemeentelijke akademie voor beeldend kunstonderwijs (avondschool); c. een school voor avond-lager beroepsonderwijs, waaronder te verstaar lager technisch onderwijs, lager huishoud- en nijverheidsonderwijs, lager economisch en administratief onderwijs en lager middenstands- onderwijs; en deze scholen en afdelingen voor bekostiging uit 's Rijks kas in aan- 1 merking te brengen met ingang van 1 augustus 1983; 2. de oprichting van deze scholen en afdelingen te bevorderen met ingang van de datum, waarop deze scholen en afdelingen voor bekostiging uit 's Rijks kas in aanmerking zullen worden gebracht; 3. het onder 1. bedoelde verzoek te doen via de procedure, die hiertoe in de Gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de belangen van het gemeen telijk voortgezet onderwijs is voorgeschreven tot welke regeling de gemer te is toegetreden krachtens raadsbesluit van 26 juni 1967; 4. Burgemeester en Wethouders te machtigen elk jaar vóór 1 februari het cnder 1. bedoelde verzoek te herhalen of te doen herhalen, zolang deze scholen en afdelingen nog niet zijn opgenomen in het plan van scholen; 5. adhesie te betuigen aan de aanvraag tot bekostiging van een school voer hoger economisch- en administratief onderwijs van het bestuur van de Stichting Hoger Technisch en Economisch Onderwijs te Leeuwarden, ingetiend voor het scholenplan 1982 - 1984; 6. Burgemeester en Wethouders te machtigen elk jaar vóór 1 februari de order 5. bedoelde adhesieverklaring te herhalen of te doen herhalen zolang deze school nog niet is opgenomen in het plan van scholen. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderinr van Voorzitter Secretaris Benoemen van een lid van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening. Bijlage no. 210. Leeuwarden, 1 mei 1980. Aan de Gemeenteraad. Mevrouw T. Onderstijn-van der Meulen heeft bedankt voor het lidmaat schap van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening. De benoeming is indertijd geschied overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, derde lid, sub 2, van de Verordening regelende de samenstelling, de taak en de werkwijze van de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening op voordracht van de Stichting voor deugd en Gezin Friesland. Deze stichting draagt thans ter benoeming voor de heer drs. F.A.W.M. Langemeijer, Sluytermanwei 23 te Oorwerd. Betrokkene is evenals de afge treden mevrouw Onderstijn als beroepskracht aan de onderwerpelijke instel ling verbonden. De voordracht voldoet dus niet aan de in het algemeen door U gestelde eis van het ingezetenschap en het zijn van bestuurslid. De stichting voert ter ondersteuning van de voordracht samengevat het volgende aan. Haar werkgebied strekt zich over de gehele provincie Friesland uit. Haar bestuur telt slechts enkele leden uit Leeuwarden en deze zijn al voldoende belast, evenals de in Leeuwarden woonachtige beroepskrachten. Wij kunnen ons met de aangevoerde argumenten verenigen en geven U in overweging tot benoeming over te gaan. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 354