Weliswaar zal dit een zo nauwkeurig mogelijke planning van aanvang der werkzaamhe-1 den en van de uitvoeringstijd noodzakelijk maken, doch daar staat als voordeel te-1 genover dat de omvang van de rekeningsoverschotten zal worden beperkt. Over een mogelijke wijziging van het ramingssysteem is tussen onze gemeente I en de provincie op ambtelijk niveau overleg gevoerd. Op grond van dit overleg me- I nen wij te mogen aannemen, dat Gedeputeerde Staten tegen een wijziging als hier voor aangegeven (ramen op rekeningbasis) geen bezwaar zullen maken, mits uit een I verantwoorde meerjarenraming kan worden afgeleid, dat voor de uit nieuwe onrenda- I bele investeringen voortvloeiende lasten in de komende jaren de dekking in het. ka-1 der van een sluitende begroting verzekerd is. Wij stellen U op grond van het hiervoor vermelde voor een correctie van jaar-1 lijks 4.100.000,- op de kapitaallasten van nieuwe investeringen in de gewone dienst van de begroting en het beleidsplan te verwerken. Omdat in de begroting 1980 en het beleidsplan 1980-1984 de te hoge kapitaal- I lasten zijn opgenomen, zal thans worden volstaan met het ramen van een tegenpost tot dit bedrag. In de begroting 1980 en de bijstelling van het beleidsplan voor de volgende jaren zal dit echter niet het geval kunnen zijn. Bij het samenstellen I van de ontwerp-begroting voor 1981 en het ontwerp-beleidsplan 1981-1985 zal het gewijzigd systeem in de ramingen der kapitaallasten voor de onderscheidene inves- I teringen meteen tot uitdrukking moeten komen. Wij merken nog op, dat het als jaarlijkse totale vermindering van 4.100.000,ramen op de kapitaallasten der investeringen tot gevolg zal hebben I dat er door vertraging van de uitvoering der investeringen geen bedragen meer be- I schikbaar zullen komen voor het doen van extra afschrijving. De uit dien hoofde jaarlijks beschikbaar komende budgetruimte van 533.000,(op basis van een jaarlijkse extra afschrijving van 4.100.000,—) vervalt derhalve. Voor 1980 komt door de systeemwijziging een structurele ruimte van 4.100.000,-- minus 533.000,3.567.000,beschikbaar. Ten opzichte van het tot dusver gehanteerde systeem is' dit voordeel in elk van de I volgende jaren 533.000,-- lager. De ruimte die anders in een periode van 7 a 8 jaar geleidelijk aan zou zijn ontstaan komt nu ineens beschikbaar. De hiervoor omschreven wijziging in het systeem voor de raming der kapitaal- I lasten zal niet alleen tot gevolg hebben dat er in de toekomst een veel betere aansluiting zal bestaan van de rekeningssaldi op de begrotingsuitkomsten. Deze wijziging maakt het ook mogelijk de uit de onderhavige bijstelling voortvloeiende I consequenties voor het budget op te vangen. Zonder de systeemverandering zouden de thans nodig geachte aanpassingen in de begroting 1980 en het beleidsplan 1980-1984 er toe leiden dat wij voor de jaren I 1980 tot en met 1984 zouden worden geconfronteerd met begrotingstekorten van om streeks 1,5 miljoen per jaar over de gehele planningsperiode. Resultaat van de bijstelling en resultaat na de bijstelling (x 1.000, Omschrijvinq 19S0 1981 1982 1983 1984 saldo volgens primitief beleidsplan 417B 1B 565N 176N 46B Resultaat bijstelling 1579B 1353B 1338B 587B 57N Resultaat na bijstelling 1996B 1354B 773B 411B 11N - 3 - en aanzien van de resultaten na bijstelling merken wij het volgende op: In de thans voorliggende cijfers is nog geen rekening gehouden met de ten las te van de gemeente blijvende kosten voor wat betreft wijziging en uitbreiding van de huisvesting van de gemeentelijke diensten. Wij hopen binnenkort in het kader van het beleidsplan 1981-1985 met nadere cijfers te komen. - Door Gedeputeerde Staten van Friesland zijn opmerkingen gemaakt over gehan teerde afschrijvingstermijnen (te lang). Dit punt is momenteel in onderzoek. Naar het zich laat aanzien zal de vergoeding voor de factor sociale zorg met ingang van 1 januari 1981 worden opgenomen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In hoeverre dit voor onze gemeente budgettair neutraal gaat werken is nog een vraag. - Het hard maken van de beleidsuitgangspunten van Bestek '81 door het Rijk kan het beeld ongunstiger maken. Dit kan nu nog niet worden overzien. - De rentestand staat momenteel op een vrij hoog peil. Wel is een dalende ten dens aanwezig, maar ook hier is een onzekere factor. Weliswaar heeft de gemeen te een rente-egalisatiefonds waarmee kan worden gewerkt, maar dit is meer be doeld om schommelingen op te vangen dan als dekking voor structurele verschil len. Bestemming voordelige saldi. Naar onze mening is slechts een incidentele bestemming te geven aan het ge raamde voordelige saldo voor 1980. De uitkomsten voor 1981 en volgende jaren zijn in verband met de nog te verwachten voorstellen omtrent gewijzigd beleid nog zo onzeker, dat het discussiëren over een bestemming hiervan niet reëel is. In verband met het verwachten van incidentele tegenvallers in de stadsvernieuwings sector menen wij van het geraamde voordelige saldo van 1.996.000,-- een bedrag van 1.000.000,-- hiervoor af te zonderen. Het resterende geraamde voordelige saldo kan naar onze mening worden aangewend voor het doen van extra afschrijvingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 356