-4- Thans volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties in de verschillende beleidssectoren ALGEMEEN. In de onderhavige bijstelling zijn ook uitgaven opgenomen, waarvoor de Raad reeds kredieten beschikbaar heeft gesteld. In de bijlage is dit expliciet aan gegeven. ALGEMEEN BEHEER. Personeelsuitbreiding Wij achten het noodzakelijk, dat de afdeling Personeelszaken en het Bureau Externe Secretariaten elk met 1 medewerker wordt uitgebreid. Hiermee zijn be dragen gemoeid van resp. 62.000,-- en 52.000,-- De kosten van de perso neelsuitbreiding van het Bureau Externe Secretariaten worden van de diverse samenwerkingsverbanden terug ontvangen, zodat deze slechts ten dele ten laste komen van onze gemeente. Voorzieningen stadhuis. Wij achten het noodzakelijk, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de con ditie van de buitenmuren van het stadhuis. Verder achten wij het restaureren, vernissen en opnieuw opspannen van schilderijen in de raadzaal noodzakelijk. Met één en ander is een éénmalige uitgaaf gemoeid van 26.000,--. In het jaar 1982 is een bedrag aan kapitaallasten van 38.000,-- gereserveerd voor het inrichten van fractieruimten in het stadhuis. Deze kapitaallasten zijn afgestemd op een investering van 200.000, Overige kosten bestuurscolleges Naar aanleiding van een advies van de Commissie"Een Goede Raad" hebt U besJoten dat er meer aandacht dient te worden besteed aan het aankondigen van vergace- ringen van de gemeenteraad, functionele raden, commissies en raadsfracties Hiervoor is een bedrag geraamd van 7.500,--. OPENBARE VEILIGHEID". Verondersteld wordt, dat de jaarlijkse groei van de vergoeding van het Rijk voor de materiële kosten van de politie lager is dan geraamd. Voorshands wordt aangenomen, dat tegenover deze tegenvaller een verlaging van de jaarlijkse groei van de kosten van uitrusting staat. RUIMTELIJKE ORDENING. Personeelsuitbreidingen. Wij achten het noodzakelijk, dat met ingang van 1980 de personeelsformatie bij Bouw- en Woningtoezicht wordt uitgebreid met een opzichter ten behoeve van de sectie woningverbetering en ingaande 1981 met een technisch hoofd-ambtenaar in verband met het uitvoeren van de Wet op de Geluidhinder en andere milieu wetten. Voor het uitvoeren van werkzaamheden krachtens de Wet op de Geluidh ind< zijn inmiddels vergoedingen ontvangen. In deze bijstelling is daarvoor een post opgenomen. Met deze uitbreidingen zijn lasten gemoeid tot een bedrag van 115.000,--. Ook voor bij de Dienst Stadsontwikkeling nodige personeelsuitbreiding dient de nodige ruimte in het beleidsplan te worden opgenomen. Het betreft de volgende dienstonderdelen: Onderhoud weg- en waterbouw (technisch ambtenaar) 57.000 idem verlenging tijdelijk dienstverband opzichter C - 45.000 Projectleider Stadsvernieuwing - 71.000 Weg- en waterbouw (twee technische ambtenaren) - 113.000 Onderhoud gebouwen (1 part-time medewerker) - 23.000 Voorts ligt het in het voornemen een aantal werkzaamheden in het kader van de aanleg en onderhoud van plantsoenen in eigen beheer uit te voeren in plaats van deze uit te besteden. De personeelsuitbreiding ten behoeve van onderhoud weg- en waterbouw en onderhoud gebouwen komt ten laste van de algemene mid delen. De overige kosten kunnen worden toegerekend aan de objecten, waaronder projecten voor de stadsvernieuwing. Parkeermeters parkeerautomaten. Naar het zich laat aanzien kan voor het ledigen van parkeermeters en -auto maten met een lagere raming worden volstaan. De in de begroting 1980 op genomen stelpost van 190.000,-- kan worden verlaagd tot 135.000,--. Automatisering administratie D.S.O. In de cijfers is met ingang van 1981 een bedrag van 110.000,-- opgenomen voor de automatisering van de financiële administratie van de D.S.O. Hiervan kan 55.000,worden toegerekend aan objecten, terwijl 55.000, ten laste van de algemene middelen moet worden gedekt. Een voorstel terzake kunt U binnen afzienbare tijd tegemoet zien. Inkomsten. Aan de hand van de ontwikkeling van de opbrengst van de leges bouwvergun ningen in de afgelopen jaren achten wij het mogelijk de raming van deze post met 600.000,-- te verhogen. Daar staat echter tegenover, dat de opbrengst van de parkeergelden voor 1980 600.000,-- lager moet worden gesteld. Wij vertrouwen, dat na een bepaalde gewenningsperiode de opbrengst van de par keergelden weer op de oorspronkelijke raming zal kunnen worden teruggebracht. Daartoe wordt voor 1981 de geraamde opbrengst verlaagd met 300.000,--, terwijl voor 1982 wordt gerekend op de oorspronkelijk geraamde opbrengst. ONDERWIJS. Voor de te maken kosten ten behoeve van de invoering van het vak Fries is voor 1980 in de cijfers een bedrag opgenomen van 19.000,-- als verhoging van het leermiddelenbudget en voor de volgende jaren jaarlijks 12.000,— aan kapitaallasten van investeringen. In verband met het optrekken van de jaarlijkse exploitatievergoedingen van het rijk voor het openbaar voortgezet onderwijs kan terzake 524.000,-- meer aan ontvangsten worden opgevoerd e.g. behoeft minder te worden gereserveerd voor doorbetaling aan het bijzonder voortgezet onderwijs. Het laat zich aanzien, dat het effect van het niet kunnen verhuren van een deel van de leegstaande lokalen voor het open baar onderwijs financiële conseguenties met zich mee brengt, die oplopen van 14.000,-- voor 1981 tot 352.000,— voor 1984. Hierin zijn begrepen de financiële conseguenties van de doorberekening aan het bijzonder onder wijs. Voor 1980 menen wij niet te kunnen rekenen op een rijksbijdrage in de kosten van de schooladviesdienst. De raming voor 1980 is daartoe met 265.000,-- verlaagd. NUTSBEDRIJVEN. i Wij zien ons genoodzaakt de geraamde groei in de afzet van electnciteit bij te stellen. Dit leidt er onder meer toe, dat de batige saldi van het elec- triciteitsbedrijf over de gehele planningsperiode ten opzichte van de oor spronkelijke ramingen met bedragen moeten worden verlaagd van 63.000,— voor 1980 tot 772.000,— voor 1984. Ook de raming van de winstuitkering van de N.V. Frigas dient te worden bij gesteld. Hieraan hebben ten grondslag gelegen de gegevens uit het beleids plan 1981-1985 van de N,V. Frigas. De lagere inkomst loopt op van 590.000,— voor 1980 tot 1.490.000,-- in 1984 ten opzichte van de oorspronkelijke ra mingen. De ontwikkeling t.a.v. de rentevoet zijn hier in belangrijke mate debet aan. De verslechteringen in de jaren 1983en 1984 (resp. 270.000,— en 610.000,--) worden veroorzaakt door het feit dat de maximale stand van de statuaire reserve van de N.V. Frigas eerst later zal worden bereikt. REINIGING EN BRANDWEER. Personeelsuitbreiding Met ingang van 1981 dient voor de uitbreiding van de personeelsformatie voor de administratie te worden gerekend op 1 medewerker. Hiermee is een bedrag gemoeid van 40.000,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 357