-6- Investerinqen. Blijkens een ingesteld onderzoek blijkt de geluidhinder in de vuilverbrandings- installatie het aanvaardbare te boven te gaan. Wij achten het daarom noodza kelijk, dat in het beleidsplan ruimte wordt opgenomen om daaruit de jaarlijkse lasten van de kosten die moeten worden genomen om de geluidhinder te bestrij den op te vangen. Het gaat hier om de kapitaallasten ad 19.000,-- van een investering van 66.000,--. Voor een nadere toelichting verwijzen wij U naar het uit te brengen voorstel aan de raad. Opbrengsten. Helaas moet worden geconstateerd, dat door de afname van de aktiviteiten van de laadkistendienst en als een gevolg van een contractueel vastgesteld gedif ferentieerd tarief voor enkele containerbedrijven de opbrengst van de reini gingsrechten met 194.000,moet worden teruggebracht. Voor een toelichting op deze ramingverlaging wordt verwezen naar het voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting en van de begrotingen van een aantal takken van dienst voor het dienstjaar 1980. MARKTEN, HAVENS EN SLACHTHUIS. Als gevolg van de verkoop van het slachthuis dient een aantal ramingen te worden aangepast. Evenementenhal In het beleidsplan is er van uitgegaan, dat van de totale investering voor de evenementenhal de kapitaallasten van een bedrag van 775.000,-- benevens de exploitatielasten kunnen worden gedekt door opbrengsten. Wij zijn van mening, dat er voorshands van moet worden uitgegaan, dat de totale kapitaal lasten voor rekening van de algemene middelen komen en dat de verdere exploi tatielasten worden gedekt door opbrengsten. Niettemin blijven wij er naar streven, dat alsnog een deel van de kapitaallasten uit de opbrengsten kan wordei gedekt. Het betreffende voorstel aan de raad betreffende de bouw van een evene mentenhal zal U voor de zomervakantie bereiken. Met deze bijstelling is een bedrag gemoeid van 73.000,--. ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN. In het beleidsplan is ruimte opgenomen voor de kapitaallasten van de kosten van het vervolgonderzoek terzake van de behoefte aan kantooraccommodatie. Lastenraming 106.000,--. Wij achten het noodzakelijk de electrische installatie op de benedenverdieping van het Nieuwe Stadsweeshuis te reviseren. Hiermee is een bedrag gemoeid van 50.000,en kapitaallasten van 6.500,--. Terzake zullen nog afzonderlijke voorstellen aan U worden gedaan. VOLKSGEZONDHEID. Van de vereniging Parkherstellingsoord is een verzoek om subsidie binnenge komen om financiële medewerking bij de vervanging van de kookpotten in het verzorgingsgedeelte van de Buitenschool. In de raming is een bedrag van 100.000,opgenomen, waartegenover een bijdrage uit het gemeentefonds (factor sociale zorg) van 80.000, Terzake zal nog een afzonderlijk voorstel aan U worden voorgelegd. MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN. Voor aanpassing van de capaciteit van de automatiseringsapparatuur van de G.S.D. is in het beleidsplan ruimte gereserveerd tot een bedrag van 29% van 151.000,-- 44.000,--. Over deze aangelegenheid zullen wij U te zijner tijd een uitgewerkt voorste! voorleggen. CULTUUR. Afronding renovatie Harmonie. In Uw vergadering van 18 december 1979 hebt U ons opgedragen voor 1 juni 1980 te rapporteren over de wijze waarop de renovatie van de Harmonie zou kunnen worden afgerond op een zodanige wijze dat het doelmatig functioneren van de accommodatie als geheel gewaarborgd bleef. De oorspronkelijke opzet voor de laatste fase van de renovatie van de Harmonie ging uit van een investering -7- van rond 800.000,-- (prijspeil l-9-'77). Op basis van het prijspeil 1 januari 1980 moet rekening gehouden worden met een investering van 977.000,--. Uit overleg in de Bouwbegeleidingscommissie Harmonie, waar in naast bestuursleden van de Stichting Culturele Centra vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben, is gebleken dat het plan, rekening hou dend met de door U geformuleerde taakstelling, vereenvoudigd kan worden Uitgaande van een plan dat beperkt blijft tot het aanbrengen van een lucht behandelingssysteem in de foyers en een bouwkundige aanpassing van de boven- foyer, kunnen de investeringskosten worden teruggebracht tot 767.000, (derhalve een besparing t.o.v. het oorspronkelijke plan van 210.000, In aanmerking nemende een financieringsoverschot op de eerste fase van 85.000,zal voor de kapitaallasten ad 88.580,-- voortvloeiende uit een investering van 682.000,dekking worden gevonden in het kader van de onderhavige bijstelling. Nader uitgewerkte voorstellen zullen, nadat de Commissie Openbare Werken en de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden terzake zijn gehoord, aan U zullen worden voorgelegd. Subsidiëring Stichting Culturele Centra. In de cijfers is rekening gehouden met het loslaten van de zogenaamde nul lijn en voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen in 1980 respec tievelijk tot bedragen van 50.000,en 22.000,--. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar ons voorstel inzake de goedkeuring van de begroting van de Stichting Culturele Centra voor 1980 (bijlage no. 206 Subsidiëring "Troelstra-afdeling" van It Frysk Letterkundig Museum en Dokumintaesje sintrum. In de cijfers is rekening gehouden met het in de jaren 1980 en 1981 reali seren van een Troelstra-afdeling in It Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum. De gereserveerde ruimte is hiervoor in de jaren 1980 en 1981 15.000,per jaar. Omtrent deze aangelegenheid zullen wij U te zijner tijd een uitgewerkt voorstel voorleggen. Subsidiëring Zalen Schaaf. De exploitatie van Zalen Schaaf kan niet met de huidige personeelsbezetting worden gerund. Het aanstellen van een assistent-bedrijfsleider is noodza kelijk. Hiermee is naar raming een bedrag gemoeid van 40.000,--. Subsidiëring Stichting Kreativiteitscentrum. In de bijstelling is ruimte gereserveerd voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de gebouwen, waarin het Kreativiteitscentrum is gehuisvest. Het betreft ondermeer brandveiligheidsvoorzieningen. Terzake zullen wij U binnenkort een voorstel doen. Met het treffen van de voorziening is in totaal een bedrag gemoeid van 944.000,--, dat naar onze mening ineens kan worden gedekt ten laste van de begroting van 1980. In de begroting is ruimte gere serveerd voor het dekken van de kapitaallasten van een investering van 250.000,--. Nu de investering ineens zal worden afgeschreven vervallen de kapitaallasten van 250.000,--: is 30.000, Omtrent deze aangelegenheid zullen wij U te zijner tijd een uitgewerkt voor stel voorleggen. SPORT, RECREATIE EN TOERISME. Huisvesting dienst voor Sport en Recreatie. In het beleidsplan is tot een bedrag van 115.000,-- ruimte gereserveerd voor het dekken van de kapitaallasten verbonden aan de nieuwbouw ten behoeve van de dienst voor Sport en Recreatie. Het ligt thans in het voornemen de dienst onder te brengen in een te verbouwen boerderij aan het Kalverdijkje. De totale investering wordt thans geraamd op 1.500.000,-- (prijspeil 1980). Voor de uit de kredietverlening voortvloeiende kapitaallasten 58.000,is ruimte gereserveerd binnen de onderhavige bijstelling. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar ons desbetreffende voorstel (bijlage no. 205

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 358