-8- Investerinqen sportaccommodaties Bij de aanbesteding voor de bouw van was- en kleedruimten met casco voor een clubgebouw op het sportpark "De Hemrik" is gebleken, dat terzake een aanvullend krediet van 116.300,-- nodig is. Met de dekking van de hier uit voortvloeiende extra kapitaallasten ad 13.000,-- is in deze bijstel ling rekening gehouden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar ons desbetreffende voorstel (bijlage no. 207 OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN. Samenlevingsopbouw en Jeugdwerk. Service Bureau Democratische Planning. Op grond van de concept-circulaire "Instrumentarium Democratische Planning" hebben wij met instemming van de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden bij de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk een voorlopige aanvraag ingediend voor een rijksbijdrage in de kosten van twee formatie plaatsen bij een op te richten Service Bureau Democratische Planning. Deze formatieplaatsen zijn bestemd voor de ondersteuning van met name het niet-professionele particulier initiatief bij zijn inbreng in de door U vastgestelde planningsprocedure voor specifiek welzijn. Wij hebben gemeend met de mogelijk hieruit voortvloeiende financiële consequenties thans rekening te moeten houden. Voorshands wordt voor een tweetal formatieplaatsen rekening gehouden met een kostenbedrag van 150.000,--, waarvan naar raming 110.000,-- door een rijksbijdrage kan worden gedekt. Van de resterende 4-0.000,zal na aftrek van 80% uitkering uit het gemeentefonds (factor sociale zorg) 8.000,-- ten laste van de gemeente blijven. Indien de Minister ons verzoek honoreert, zullen wij terzake nadere voor stellen aan U voorleggen. Onvoorziene uitgaven en reserve voor taxafieverschillen. De ramingen van de posten voor onvoorziene uitgaven en reserve voor taxatie- verschillen staan thans op resp. 35.000,-- en 15.000,-- terwijl nog maar een kwart van het jaar om is. Wij zijn van mening, dat de ramingen van de posten voor onvoorziene uitgaven en reserve voor taxatieverschillen tot reële bedragen moeten worden opgevoerd en denken daarbij aan een verhoging van de ramingen met 300.000,--, waarvan 250.000,voor onvoorziene uitgaven en 50.000,voor reserve taxatieverschillen. Algemene uitkering uit het gemeentefonds. De ramingen zijn aangepast aan de veronderstelde woningproduktie in de van het beleidsplan deel uitmakende jaren. Zoals bekend zijn maatregelen aan gekondigd met betrekking tot verlaging van de algemene uitkering uit hèt gemeentefonds voor 1980. Wij menen te moeten rekenen op een inkomstenver la ging van 900.000,--. De Raad voor de Gemeentefinanciën is inmiddels om advies gevraagd ten aanzien van de invulling van de korting. In hoeverre met ingang van 1981 en volgende jaren nog verder zal worden gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is niet bekend. Stelpost onvervulde vacatures. Het laat zich aanzien, dat in 1980 gemiddeld een groot aantal formatie plaatsen niet vervuld zal kunnen worden. In de begroting was terzake eer bedrag opgenomen van 720.000,--. Voor 1980 kan dit naar onze mening met 750.000,-- worden opgevoerd tot 1.470.000,--. Wij zijn van mening, c!at een bedrag van 1.000.000,-- als min of meer structureel moet worden be schouwd, zodat in de raming voor 1981 en volgende jaren met dit bedrag rekening is gehouden. Behoefte aan tijdelijk personeel. Op verschillende posten in de gemeentebegroting en bedrijfsbegrotingen zijn geringe bedragen opgenomen voor de kosten van tijdelijk personeel. Gelet op de frequent opkomende behoefte om tijdelijk personeel in verschil* -9- lende onrendabele organisatie-onderdelen dient daarvoor ons inziens een algemene aanvulling van 100.000,-- te worden opgevoerd. Batig saldo hoofdstuk XII. De praktijk heeft uitgewezen, dat de gewone inkomsten sneller binnen komen, dan de gewone uitgaven worden gedaan. Dit levert een positief liquiditeits saldo op van de gewone dienst. Alhoewel daaraan geen exacte berekening ten grondslag heeft gelegen menen wij toch de reeds geraamde rentebate van 100.000,-- tot 500.000,-- te kunnen verhogen. Rekeningoverschotten 1978 en 1979. Als gevolg van de hogere rekeningsoverschotten dan geraamd over vroegere dienstjaren kan er meer extra worden afgeschreven. De hieruit voort vloeiende baten worden geraamd op 780.000,--. Incidenteel niet te besteden uitgaven. Naast incidentele tegenvallers zoals het voor 1980 niet meer rekenen op een rijksbijdrage voor de schooladviesdienst en lagere parkeergeldop- brengsten hebben we ook te maken met incidentele meevallers. Voor 1980 worden deze geraamd op 517.500, Onder mededeling, dat de Commissie voor de financiën over dit voorstel is gehoord, stellen wij U voor het beleidsplan 1980-1984 bij te stellen overeenkomstig de hierbij gevoegde bijlage. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.3.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 359