GIJSIELLINC BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 10 38 N Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 198i 1982 1983 1984 46 58 62 68 21 5 N 18 22 24 28 ALGEMEEN BEHEER UITGAVEN Vergoeding raadsleden en presentiegelden niet-raadsleden - aanpassing aantal commissievergaderingen - presentiegelden in te stellen werkverbanden welzijn Overige kosten bestuurscolleges - advertenties in "Huis aan Huis" in verband met vergade ringen gemeenteraad, funktionele raden, commissies en raadsfracties 7.500,(bijlage 9I/198O) - inrichten fractieruimten 200.000 a 19% (bijl. 91/198O) Subsidies, contributies, lidmaatschappen etc. - Subsidie afd. Friesland van de V.N.G. vastgesteld op f 0,21 per inwoner Jaarwedden ambtenaren gemeentesecretarie - uitbreiding bureau externe secretariaten afd. KAZ (zie ook volgnummer 5) - uitwerking verslagen afdelingsvergaderingen van de ge meenteraad - stelpost wegens verjongingen in het personeelsbestand die zich in de loop van 1980 op basis van in de afgelopen jaren opgedane ervaringen vermoedelijk zullen manifestereji - mutaties aantal wekelijkse arbeidsuren in de loop van '79 - toekenning extra periodiek wegens werkzaamheden Regio, B.B. en B.H.D. - overschrijding stelpost jaarlijkse personeelsuitbreiding (Personeelszaken) Bureaubehoeften, druk— en bindwerk en andere kleine uitga— ven aanpassing raming bureaubehoeften opabellen beleidsplan autonut LiBor*±n« 38 N 32 N 70 N 8 N 4 N 52 N 10 N 30 B 10 B 4 N 62 N 88 N 30 B 1 Qg N 5 B 10? 1 i BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-IÏ>8A x l.OOO 36 Advertentiekosten - aanpassing raming wegens meer kwantiteit (vacatures) Bevolkingsregister en burgerlijke stand - mutatierapportage bevolkingsregister wijzigen Overige kosten van het archief gedeeltelijk afvoeren stelpost correctie raming salarissen Stadhuis en de gebouwen Raadhuisplein, Weerd, Gouverneurs plein, Kleine Hoogstraat. St. Jacobsstraat en Hofplein - afvoeren raming inrichten Hofschool t.b.v. afd. voor lichting - restaureren, vernissen en opnieuw opspannen schilderijen in de raadszaal - onderzoek conditie buitenmuren stadhuis Porti- en telefoonkosten - aanpassing raming portokosten INKOMSTEN TOTAAL UITGAVEN Jaarwedden van de wethouders incl. sociale lasten - Volgens K.B. nr. 20 van 19 juli 1978 (Rijssen) komen de premies AKW, AWBZ en AAW voor rekening van de wethouders i.p.v. de gemeente. Budgettair kan geraamd worden 5 x 6 5, van 5*455 f 17.785» Dienstverlening - uitbreiding werkzaamheden afd. Friesland van de Ver. van Nederlandse Gemeenten idem t.b.v. Regio Friesland Noord idem t.b.v. Centrale Post Ambulances bijdrage bescherming Bevolking A-Kring Noord Terugontvangst hui svest.i ngekneten 31 N 16 B 6 N 20 N 26 N 30 B 253 N 18 B 21 B 13 B 4 B 10 B 48 B 10 B 20 B 20 B 10 B 25 B 23 N 102 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 361