I I l 94 112 648/6 25 B 33 N 50 N 33 B 65 N 65 N 65 N 33 B 204 57 N 190 B 289 B 37 B 37 B 37 B 254 N 37 B 37 B 37 B 80 N 37 B 187 N BIJSTELLING BEI EIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRDVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 162 164 RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN. VERKEER EN VERVOER UITGAVEN Verkeersvoorzieningen - Krediet verkeerstellers ad 26.000,- dubUel opgenomen Openbare verlichting - aanpassing stelpost toename onderhoud Stadsvernieuwing - toevoeging ruimte jaarlijkse lening aan de N.V. stadsher stel ad 15.500 toevoegen aan storting in fonds stads vernieuwing Bouw- en Woningtoezicht - aanstellen receptioniste/typiste i.v.m. tijdelijk inge- bruik nemen pand Spanjaardslaan 153 (bijlage 122/1980) - opzichter B (bouwkundig M.T.S.'er) t.b.v. woningverbeterin - uitbreiding met technisch hoofdambtenaar i.v.m. uitvoeren wet op de geluidhinder en andere milieuwetten - aanschaf meubilair fotokopieerapparaat 29% van 15.000,- (zie bijlage 122/1980) - vermindering huisvestingskosten (D.S.O.)(onderdeel toereke kosten conciërges) (bijlage 122/1980) - vermindering vergoeding typewerk aan de D.S.O.(bijl. 122/1 - lidmaatschap federatie Welstandstoezicht 245 (bijl. 159/ 1980) - stelpost doorwerking in onderhoudstarieven D.S.O. wegens verminderde toerekening aan kosten typiste en hui svesting (conciërge) aan de dienst Bouw- en Woningtoezicht (bijlage 122/1Q80) - idem doorwerking verplaatsing Bouw- en Woningtoezicht naar Spanjaardslaan 1 53 48.5OO ("bijl age 451/464/1979) 7 B 25 B 25 B 25 B 16 N 4 N nngs- 12 B ?80) 10 B 11 N -é£- UI3STELLTNG BELt LDSPLAN 19SO-1984 Volg nummer 188 200 214 512/2 OMSCHRIJVING Begroting 1980 X 1.000 Straten en pleinen - aanpassing i.v.m. uitbreiding beheer Parkeerplaat sen - afvoeren stelpost toename inningskosten parkeergelden - opvoeren personeelsuitbreiding Markt-, Haven- en Slacht- huisbedrijf met personeel voor beheer parkeermeters en -automaten. - afvoeren volume vervangingsinvesteringen 431.200 a 29% voor volgende jaren 129.000 a 29% - aanpassing kosten uitgifte parkeervergunningen van 32.40 op 44.OOO,(bijdrage aan Markt-, Haven- en Slacht- huisbedrijf - vervanging 2 parkeerautomaten 33*000 a 29% Parken en plantsoenen - aanpassing te onderhouden areaal plantsoen (zie D.S.O.) - stelpost verschuivingen i.v.m. vertraging woningbouw i.p.v sneller aanleggen en onderhouden openbaar groen Cammingha- buren Algemene begraafplaatsen - afvoeren geraamde aanpassingskosten overname R.K. begraaf plaats 300.000 s. 19% idem exploitatiekosten Deelname in kapitaal N.V. Stadsherstel - ruimte voor lening N.V. Stadsherstel toevoegen aan stor ting in fonds stadsvernieuwing TOTAAL UITGAVEN 135 N 125 B 12 N 168 B 208 B 57 B 31 B 88 B 16 B Mutaties per jaar 1981 10 N 27 B 8 B 5 N 1982 60 B 132 N 1983 1984 100 B 140 B 115 B 15 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 363