JL T 113 _10=9J_ 398 B 115 B 45 B 23 B BIJSTELLING BEI EIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer 0MSCHRI3VI N G Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 335 117 INKOMSTEN 77 65/1 103 Leges bouwvergunningen - aanpassen raming op ontwikkelingen op rekeningbasis Vergoeding uitvoering maatregelen wet op de geluidshinder Parkeerplaatsen - afvoeren binnenlijnse opbrengst i.v.m. achterwege laten uitbreidingsinvestering (restant 2 parkeerautomaten) - aanpassen raming opbrengst uitgifte parkeervergunningen (wordt uitkering van het M.H.S.-bedrijf - aanpassen raming opbrengst parkeergelden wegens tijdelijk achterblijven bezettingsgraad (stelpost) Overige ontvangsten inzake straten en wegen - huur grond Technostation A.N.W.B. 1.625 - aanbrengen reclame Wagenplein 150 - verhoging huuropbrengst grond Aldlünsdijk Algemene uitkering uit het gemeentefonds - aanpassing raming verfijning rioleringen (aantal aansluitingen 1978 13; 1979 17 vip.) Plantsoenen - aanpassing bijdragen woningbouwcorporaties TOTAAL INKOMSTEN SALDO 600 B 86 B 10 N 38 B 600 N 572 N 2 B 12 B 14 B 25 N 6 B 300 B 300 B 300 B 295 B 300_B 168 B 15 B 111 JtilkCnnn nn rmsPLA» iysu-i unu x 1OOO Volg nummer UITGAVEN OMSCHRIJVING RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER DIENST STADSONTWIKKELING Personeelslasten (zie ook bijlage 147/1979) - Verlenging tijdelijk dienstverband Onderhoud Weg- en Watei bouw (afd. beheer) met opzichter C (tijdelijk medewerker - uitbreiding landmeetkunde met tekenaar (zie bijl. 27/1980) - projectleider stadsvernieuwing afd. R.O.M. - twee technisch ambtenaren afdeling Weg- en Waterbouw (H.T.S.-niveau) - technisch ambtenaar onderhoud weg- en waterbouw (beheer) - onderhoud gebouwen 1 part—time medewerker (i.v.m. mobilo foon) - aanstellen 4 ambtenaren III in algemene dienst Kapitaallasten - invoering automatisering 100.000 a 29% - grondoverdracht aan de DSR Diensten en leveringen door derdenZ - vertraging overname R.K.—begraafplaats omdat beheer wordt opgenomen door een op te richten stichting - kosten automatisering administratie - radiografisch onderzoek conditie van in buitenmuren van het hoofdgebouw Stadhuis aanwezige balkverankering en proe herstelling in linkerzijgevel - vermindering i.v.m. aanstellen 4 ambtenaren in alg. dienst - vermindering i.v.m. aanpassing budget onderhoud plantsoenen wegens geringer te onderhouden areaal: Begroting 1980 45 N 40 N 71 N 113 N 57 N 23 N 175 N 524 N 31 B 20 N 175 B Mutaties per jaar 1981 29 N 23 B 81 N 20 B 1982 45 B 1983 1984 15 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 364