LJiq 'i. BIJSTELLING lïELF TIJSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer Begroting Mutaties per jaar OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 t/m: 3 4 5 6 7 gewoon plantsoen 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 geraamd in hectares 156,2 8,1 9,3 12,8 5,4 5,7 2,5 te ramen 159>2 7,7 7,2 13,7 10,3 8,4 8,8 19 N 27 N 145 N 80 N 187 N bosplantsoen geraamd in hectares 18,0 - 12,5 6,5 2,5 0,5 0,5 te ramen 18,0 - 2,1 4,9 7,5 0,5 0,5 227 B 35 B 109 N onderhoudsnorm 29.660, resp. 21.810 52JL_ __254_N 80 N 187 N U N 59 N 186 N 65 N 187 N INKOMSTEN 1 Dienstverlening - personeel landmeetkunde (zie bijlage nr. 27/198O) - vermindering onderhoud R.K.-begraafplaats (binnenlijns) - vermindering onderhoudsbudget plantsoenen a) - Weg- en Waterbouw - aanpassing onderhoudsbudget gebouwen Stadhuis - op diverse onderhoudsbudgetten aan te brengen correcties wegens onderhoud bestratingen te ramen kosten automatisering onderhoud gebouwen 40 B 31 N 208 N 45 B 20 B 57 B 23 B 8 N 20 N 55 B 254 B 45 N 80 B 187 B a) Zie ook volgnr. 204 Alg. dienst 54 N 27 B 209 B 80 B 187 B 7 Aan kapitaalwerken toe te rekenen uitgaven - uitbreiding personeel Openbare Werken - kosten automatisering 184 B 55 B 17 Uitkering van de gemeente wegens nadelig saldo op recreatiegebieden 23 N 23 N 15 N 130 B 59 B 186 B 187 B ^^STrTrTtln nn ttdspi am i^ao-isa^ Volg nummer Begroting Mutaties per jaar OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 ONDERWIJS UITGAVEN 254 ftti nh+.-ine, nithveirHng, verbouwing enz. (openbaar kleuterond - afvoeren reservering prijsstijging krediet Camminghaburen 46 B 256 Instandhouden van schoolgebouwen - correctie buitengewoon onderhoud 14 N 272 Oudercommissies, ouderraad en ouderavonden - meerkosten t.g.v. instellen nieuwe schoolraad 6 N 286 Pti-Vi i ng, lil thr-fti fling, verbouwing enz. (bijzonder kleuteron 4*) - afvoeren reservering prijsstijging krediet school Aldlan-Oost 19 B 294 Overschrijdingsbedragen kleuteronderwijs - verhoging i.v.m. mutaties onder de volgnrs. 256 en 272 20 N 504 Dienstwoningen onderwijzers- aanpassing nadelig saldo Hempen 3 1 N 308 Stichting, uitbreiding, verbouwing enz. (openbaar basisonder - afvoeren reservering prijsstijging krediet Camminghaburen - invoeren vak Pries 19% van 38.000 23 B 6 N 6 N 6 N 6 N 310 In stand houden van schoolgebouwen Tprnenntvangst huisvestingskosten (openbaar basisonderwijs) - aangenomen wordt dat van de potentiële leegstand aan lokalen 25% niet kan worden verhuurd. De potentiële leeg stand is over de jaren 1981 - 1984 6, 24, 31 ©n 37 lokale Aan baten komt derhalve niet binnen de exploitatiekosten vergoeding ad. 7«325 1 7 N 44 N 59 N 66 N 514 Verlichting, verwarming en schoonhouden van schoolgebouwen - hogere energiekosten (aanpassing raming) 19 N 318 Aanschaffen en onderhouden schoolboeken - verhoging leermiddelenbudget m.i.v. schooljaar 1980/1981 wegens invoering vak Pries met 2,50 x 3*830 •£- 'I 'i- 10 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 365