BI3SÏELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer 0MSCHRI3VI N G Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 Volg nummer Begroting Mutaties per jaar 0MSC II II IJ V I N G 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 344 Stichting, uitbreiding, verbouwing enz. (bijzonder basisonde rw. - invoering vak Pries 30.000 a 19% 6 N 6 N 6 N 6 N 346 Reservering overschrijdingsbedragen - aanpassing i.v.m. invoeren vak Pries 3*640 a 2,50 - effect niet verhuurbaar deel openbaar onderwijs - aanpassing i.v.m. hogere raming energiekosten 9 N 19 N 7 N 44 N 59 N 66 N 404 Kosten van mavo-scholen - aanpassing raming bureaukosten - verhoging aandeel avo-complex 10 N 12 N 410 Kosten scholengemeenschap atheneum-havo - aanpassing raming bureaukosten - verhoging aandeel avo-complex - vervallen huur sportveld 8 N 30 N 32 B 414 Kosten van de opleidingsschool voor Kleuterleidsters - aanpassing raming bureaukosten 5 N 418 Kosten van de Muziekpedagogische akademie - huur gebouw de Penix van 60.000 naar 31.250 en vervall huurcontract in 1982 (zie ook volgnr. 233) en 29 B 31 B 442 Reservering overschrijding voortgezet,onderwijs - aanpassing raming mavo/atheneum/havo/gymnasium (volgens bijlage) - idem K.L.O.S. 203 B 115 B 472 Verhuurde lokalen - vervallen lasten W.C. van Munsterschool wegens verkoop (zie ook bijlage 472/1979) 57 B 476 Gymnastieklokalen - afvoeren reservering prijsstijging krediet Camminghaburen 11 E l TOTAAL UITGAVEN I 380 B 34 N 69 N 130 N 144 N nT.ISTFLLTNn HFII TOSPIAN !980-198<( x l.OOO 167 217 223 INKOMSTEN Vergoeding van het rijk krachtens art. 39 Kleuteronderwijs wet (openhaar kleuteronderwijs) - afvoeren geraamde vergoeding onroerend-goedbelasting Exploitatielastenvergoeding mavo - aanpassing vergoedingsregeling van het rijk per school 74*000 - 49*200 per ruimte 352.800 - 502.64O per leerling 466.200 - 100.490 - vervallen als afzonderlijke component: vergoeding administratiekosten contributies onroerend goedbelasting Exploitatiekostenvergoeding atheneum-havo - aanpassing vergoedingsregeling van het rijk per school 87.000 - 136.830 per ruimte 218.400 - 321.360 per leerling 320.040 - 68.990 - vervallen als afzonderlijke component vergoeding: administratiekosten contributies onroerend goedbelasting 24.800 B 149.840 N 365.710 B 55.820 N 5.920 N 28.120 N 49.830 N 102.960 N 251.050 B 37.570 N 4.065 N 36.795 N 22 N 151 B 20 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 366