JL BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 7 49 N 49 N 75 N 44 N 9 B i Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 4 1 6 1 1984 x 1.000 OMSCHRIJVING Leveringen en diensten door derden - vervallen kosten uitzendburo i.v.m. aanstellen pers.lid - dienstkleding brandweer - verzekering, energieverbx-uik, onderhoud nieuwbouw reiniging - kosten cursus officier brandweer Materiaalverbruik - als structureel te beschouwen prijsverhoging voor benzine diesel- en smeerolie 12 B 16 N 5 N 7 N 6S N 11 3 B 11 N 32 B INKOMSTEN t Reinigingsrechten - verlaging huisvuilrechten (raadsbesluit 28-1-1980 nr. 1631 /zie ook bijlage 122/1980) - afname activiteit laadkistendienst - brengen van afval: contractueel vastgelegd gedifferenti eerd tarief voor enkele containerbedrijven - brengen puin en stobben: lagere tariefsverhoging dan geraamd - gebruik toiletten: opheffing toiletgebouw Werken voor derden 260 N 95 N 99 N 7 N 7 M - doorberekening structurele prijsverhoging benzine, diesel en smeerolie - overige aanpassingen 13 opbrengst metalen en slakken vuilverbranding - nieuw contract afvoer metalen (zie bijlage 526/1979) 468 N 20 B 30 B 3 B 5 B srri 1 ina ïïrr ftosplan isbo-isa'. x 1.OOO 17 OMSCHRIJVING Uitkering van de gemeente wegens nadelig saldo vuilnisdienst veegdienst winterdienst drijfvuil uit grachten kolken- en puttendienst reinigen urinoirs ontsmettingsdienst/ rattenbestrijding brandweer TOTAAL INKOMSTEN 466 B 25 B 1 B 18 B 38 N 2 B 19 B 491 B -Z5_? 18 N 6 B 4 B 1 B 13 B 6 B 11 B 4 N 19 B 19 N 28 N 32 N 20 B 17 B 41 B J2_N_ _44_?. 9 N 9 N -2JL

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 371