iL J BIOSIELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 12 I 80 I Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 14 N 126 134 148 124 VOLKSGEZONDHEID UITGAVEN Kinderuitzending - aanpassing subsidie Buitenschool wegens vervanging potten Overige uitgaven algemene gezondheidszorg - Vervallen subsidie Consultatie-bureau voor Alcohol en Drugs i.v.m. overgang per 1—1 11979 van beheer van Ministerie van Justitie naar Ministerie van Volksgezond heid en milieuhygiëne Warenwet - reservering voor hogere bijdrage in de kosten van de Keuringsdienst voor Waren i.v.m. voorgenomen uitbreiding de huisvesting (rijk is in principe akkoord; definitieve toestemming komt pas als bestek en krediet akkoord worden bevonden) Schooltandverzorging - aanpassing bijdrage per kind i.v.m. opnemen applicatie fluoride in pakket 100 N 100 B 3 I an 40 N TOTAAL UITGAVEN 109 1 60 B INKOMSTEN 335 Algemene uitkering uit het gemeentefonds ged. - 80 vergoeding sociale zorg t.a.v. uitgaven Kinder uitzending SALDO 80 N 29 K 20 N BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-198A x l.OOO 564 566 568 570 MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN UITGAVEN Gemeentelijke Sociale Dienst - zie mutaties G.S.D. Bijstand - zie mutaties G.S.D. Herscholing en tewerkstelling - zie mutaties Dienst Sociale Werkvoorziening Algemeen Maatschappelijk Werk - herinschaling als gevolg van invoering welzijnscao - extra subsidie in de apparaatskosten Stichting Maatschappt lijke Dienstverlening wegens hogere apparaatskosten (zie ook bijlage 154/1980) 147 N 90 N 46 N 12 N 17 N 119 B 45 B 17 B 570/ 570/ bejaardenwerk - herinschaling als gevolg van invoering welzijnscao - herinsohaling en optrekking 5/4 formatieplaats tot volle dige formatieplaats functionaris samenwerkingsverband voor bejaarden - omzetting funktie assistent-leidster W. Sprengerstraat in wijkprojectleidster Leeuwarden-West - omzetting formatieplaats huishoudelijke hulp in halve formatieplaats assistent-leidster Dienstencentrum Huizum (Beschikking C.R.M.) - aanpassing gemeentelijk subsidie wegens ten onrecht niet meegenomen inkomsten (opbrengsten activiteiten) Vereniging Kinderdagverblijf - aanpassing subsidie (zie volgnrs.141 en 230 beleidssector Econ. Aangel. - herinschaling als gevolg van invoering welzijnscao - aanpassing op actuelere begroting gemeentelijk subsidie ir overige expl.lasten 29 N 25 N 4 N 28 B 15 B 1 N 7 N 9 N 10 B 6 N 139 B 137 B 138 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 375