BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg Begroting Mutaties per jaar nummer OMSCHRIJVING 1980 1981 1982 1983 1984 1 2 3 4 5 6 7 570/4 Woonwagenschap Friesland - correctie 2 x opgenomen kapitaallasten krediet 100.000 sloopterrein Holstmeerweg 19% van 100.000 - realisatie standplaats buiten woonwagenschap 19 B 8 N 11 B TOTAAL UITGAVEN 308 N 181 B 139 B 137 B 138 B INKOMSTEN 291/1 Rijksbijdrageregeling bejaardenwerk - aanpassing vergoeding wegens: a. herinschakeling als gevolg invoering welzijns-cao b. herinschaling functionaris samenwerkingsverband voor bejaarden c. omzetting funktie assistent-leidster W. Sprengerstraat d. idem funktie huishoudelijke hulp Dienstencentrum Huizum e. aanpassing gemeentelijk subsidie wegens ten onrecht niet meegenomen inkomsten 12 3 20 B 3 B 22 N 12 N 291/3 Kinderdagverblijf Leeuwarden - aanpassing rijksbijdrage wegens herinschaling personeel als gevolg van invoering welzijns-cao 1 B 9 B 291/4 Woonwagenkamp - niet relevant verklaarde kosten elektriciteit (uitgangs punt bewoners dienen dit zelf te betalen) en verlaging we gens te hoog geraamde kosten afvoer huisvuil 20 N BTPSTFl I TNC, BFI FTDSPl AM 1980-1984 X 1ÖÖO Volg nummer 291/4 335 ged. OHSC H II IJ V I N G - huuropbrengst standplaats buiten woonwagenkamp 1.500 Algemene uitkering uit het gemeentefonds - factor sociale zorg over volgnrs. 5^8 en 570 TOTAAL INKOMSTEN SALDO Begroting 1980 2 B 60 B _^2_B_ 256 N Mutaties per jaar 1981 50 N ._52JL 151 B 1982 139 B 1983 137 B 1984 138 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 376