BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 808 B Volg nummer 0 M S C H R IJ V I N G Begroting Mutaties per jaar x 1.000 DIENST SOCIALE WERKVOORZIENING UITGAVEN Personeelslasten - gewijzigd personeelsbestand (meer jeugdigen) - gewijzigd ziektepercentage waardoor meer mensen t.l.v. de "Ziektewet" komen - aanpassing personeelsbestand met 15 W.S.W.-werknemers - vorming en opleiding organen van overleg - vorming en opleiding van ambtenaren - geringe groei W.S.W.-werknemrs 3 man in 19 81 Diensten en leveringen door derden - aanpassing raming post verzekeringen - idem onderhoud nieuwbouw A.R.A./AC - verlaging uitbestede produktie i.v.m. wijziging in samen stelling defensieorder Materiaalverbruik - verlaging i.v.m. wijziging samenstelling defensieorder 173 B 210 B 465 B 26 N 14 N 93 B 8 N 8 N 93 B 1L 16 N 23 B 117 B 792 B 233 B BTISTFt TNO BFI FTDSPI AN 19SO-13HA X l.OOO INKOMSTEN Opbrengst uit levering en dienstverlening - aanpassing opbrengst i.v.m. lagere personeelsbezetting van 15 man x 1.080 produktieve uren x 6,32 - minder grondstoffenverbruik en uitbestede produktie - toename produktieve uren (per afdeling berekend) - vermindering wegens toename 4 werknemers in 1981 i.p.v. 7 Andere inkomsten - gewijzigd personeelsbestand (meer jeugdigen)75 art. 41 15% art42 - gewijzigd ziektepercentage 75% 15% 75% - aanpassing personeelsbestand met 15 man - vorming en opleiding orgaan van overleg 50% - kosten onderzoek - kosten opleiding en vorming ambtenaren 50% ten dele - toename W.S.W.-werknemers in 1981 4 i.p.v. 7 75% idem 15% Bijdrage van de gemeente art. 41 art. 42 art. 41 art. 42 1980 1981 1982 1983 1984 3 4 5 6 7 96 N 140 N 53 B 20 N 96 N 107 N 129 N 26 N 158 N 32 N 348 N 70 N 13 B 5 B 3 B 69 N 12 N 742 B 46 B 81 N 45 N 722 N 233 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 377