L BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 Volg nummer OMSCHRIJVING Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 I - verhaal op bijstand aan in inrichtingen verzorgden van jonger dan 65 jaar vermeerdering aantal gevallen - verhaal op bijstand aan in inrichtingen verzorgden van 65 jaar en ouder teniet doen geraamde jaarlijkse uitbreiding 6 B 382 N 382 N 382 N 382 N Rijkssubsidie (bijstand-)uitkeringen - Bijstand aan niet in inrichtingen verblijvende personen jonger dan 65 jaar teniet doen geraamde uitbreiding - bijstand aan in inrichtingen verzorgden van jonger dan 65 jaar vermeerdering aantal gevallen - bijstand aan in inrichtingen verzorgden van 65 jaar en ouc|.er aanpassing gemiddeld bedrag wegens hogere prijsstijging (effect Sint Jozef) teniet geraamde uitbreiding 811 B 407 N 698 N 181 B 545 N 413 N 697 N 413 N 698 N 413 N 698 N 544 N 545 N 544 N 15 Bijdrage van de gemeente tot dekking van het nadelig saldc apparaatskosten bijstand 811 B 147 B 90 B 1062 N 119 N 237 B 119 N 1241 N 139 N 1243 N 157 N 139 N 137 N 1242 N 138 M 138 N 863 B 1588 N 1793 N 1793 N 1793 N HT1STFI I TNH DFLFIDSPLAN 1980-198'f X l.OOO 506 508 518 520 522 CULTUUR UITGAVEU Museum Princessehof - kosten vervanging lampen t.l.v. DSO-onderhoudspost - tijdelijke aanstelling administratieve kracht voor standinventarisatie Overige musea Frysk letterkundich Museum en Dokumentaesjesintrum - tijdelijke subsidiëring exploitatiekosten Troelstra-afdel Stichting Culturele Centra Leeuwarden - loslating nullijn op voorstellingen (invoering X-lyn) - rente en afschrijving vervangingsinvesteringen 1980 - kapitaallasten renovatie 2e fase 85.430 h 13% uit nog beschikbare ruimte 681 390 13% 88.580 Stichting tot beheer en exploitatie van de Theeschenkerij Prinsentuin en complex Zalen Schaaf - aanstellen assistent-bedrijfsleider Zalen Schaaf Muziek, zang, toneel b. Vereniging Vrienden Museum Princessehof - subsidie-aanpassing t.g.v. instelling nieuwe subsidie regeling d. Commissie Kerkmuziek N.H. Gemeente - subsidie-aanpassing t.g.v. instelling nieuwe subsidie regeling f. Stichting Hothouse Redbad - subsidie-aanpassing t.g.v. instelling nieuwe subsidie regeling h. Fryslce Toaniel Stifting Tryater - afstemming subsidie op reële werkbegroting 6 N 20 N 20 B 26 N 15 N 50 N 22 N 89 N 20 B 15 B 161 N 40 N 1 N 2 B 1 N 37 B 37 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 379