L 1 BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 6 1984 1 Volg nummer Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 580/1 66 I OMSCHRIJVING 3 15 INKOMSTEN Huren, en gebruiksvergoedingen - vermindering schoolgebruik sportvelden Bad- en lesgelden - vermindering door teruglopend aantal bezoekers - vermindering schoolgebruik Verpachtingen - hogere opbrengst Uitkeringen van de gemeente wegens nadelige saldi op sportaccommodaties zwembaden Recreatiegebieden 79 N 8 B 40 N 8 N 29 N 27 N 22 N 71 N 175 B 235 B 13 B 48 N 40 N 8 B 29 N 34 B 29 B 27 N 6 B 27 B 22 N 70 B 22 B 423 B 352 B 32 N 80 N 63 B 34 B 33 B 6 B 92 B 70 B RTnSTF"l-L TNC BFI FTOSPLAN 1980-198't x i.oöb OMSCHRIJVING 572 562 SAMENLEVINGSOPBOUW EN JEUGDWERK UITGAVEN I Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw - vaststellen nieuwe funktie-codes Centraal Orgaan Leeuwar' den analoog aan de per 1 maart 1979 afgesloten Welzijns- cao op grond van "Tijdelijk Besluit Benoembaarheidseisen en bekostiging arbeidsvoorwaarden sociaal-culturele aktiviteiten" (aanpassing zoals die gevraag is voor 3 opbouwwerkers, intern coördinator en administratieve kracht blijft ongewijzigd; een en ander in afwachting van nader standpunt C.R.M. Subsidie servicebureau Democratische Planning (2 form, plaatsen) II Jeugdwerk Overig jeugdwerk - verhogen netto investeringsruimte clubhuizen i.v.m. ver vallen mogelijkheid op rijkssubsidie van 25% van max. 30.000 voor instellingen vrijwillig jeugd- en jongeren werk (beëindiging per 1-1-1979 met invoering Rijksbijdra geregeling Sociaal Culturele Activiteiten) 13% van 80% van 33.000 TOTAAL UITGAVEN 150 K 3 N 3 N 3 N 3 N 3 N 219 N 3 N 3 N 3 N 3 N

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 382