1L BIJSTELLING BELEIDSPLAN 1980-1984 x 1.000 Volg nummer OMSCHRIJVING [leg ro ting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 3 N Volg nummer OMSCHRIJVING f 97.055 2.965 Begroting 1980 Mutaties per jaar 1981 1982 1983 1984 1984 295 535 ge A. 335/1 INKOMSTEN Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw - aanpassing huur pand Boerhavestraat 54-1 Algemene uitkering uit het gemeentefonds - 80% netto kosten herinschaling (zie volgnrs. 572 en 335/1 (66-33 33 a 1 B 58 B Algemene uitkering uit het gemeentefonds (rijksbijdragerege ling sociaal-culturele activiteiten - ambtshalve verhoging i.v.m. nieuwe funktie-codes Rechtspositie en salariëring analoog aan per 1-3-1979 afgesloten welzijnscao (rijksbijdrage 50% van 66.000) - rijksbijdrage Serv ce Bureau Democratische Planning TOTAAL INKOMSTEN SALDO 33 B 110 B 143 B 202 B 17 N 3 N 3 N 3 N BI3STEI I TNG BELEIDSPLAN 198Q-1S84 x 1OOO 614 642 644/2 OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN UITGAVEN Onroerend goedbelastingen - vervroegen beschikbaarheid krediet hertaxaties en optrek ken krediet van 600.000 tot 1.000.000 Reservering correcties wegens taxatiefouten - primitief is geraamd tot een bedrag van - aan voorstellen is in de raad geweest tot een bedrag van 46.450 middels inbreng kredieten van 1979 moet nog gerekend worden op een bedrag van 33.125 overige per 28-3-1980 100.000 17.460 f 97.035 nog beschikbaar Raming te verhogen met Extra afschrijving op te zijner tijd aan te wijzen objecten - niet te besteden afschrijvingslasten nieuwe investeringen 4% van 15.000.000 - jaarlijks niet te besteden rentebedrag ad. 1.500.000 niet meer aanwenden voor extra afschrijving 50 N 600 N 1500 B 900 B 290 N 116 I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 383